PETRUŠKA, D. Porovnání přesnosti výroby otvorů při laserovém dělení materiálů na různých typech CNC dělících center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Předložená práce s názvem „Porovnání přesnosti výroby otvorů při laserovém dělení materiálů na různých typech CNC dělících center“ se zabývá problematikou přesnosti laserového dělení plechů v závislosti na typu pohonu portálového dělícího centra. S ohledem na tuto problematiku jsou stanoveny i cíle práce. Práce je rozdělena do 5 kapitol. Po úvodním rozboru následuje teoretická rešerše řešené problematiky obsahující až nadbytečně podrobnou kapitolu o principech laseru. Následuje experimentální část obsahující popis dvou laserových dělících center s odlišnými pohonnými systémy, popis experimentálního výpalku, tabulky měření rozměrů na dvou 3D měřících centrech, diskusi k naměřeným rozměrům. Závěr obsahuje výrok o dosažené přesnosti odkazující na normu ČSN EN 9013. Konstatuji, že stanovené cíle práce lze považovat za splněné. Po formální stránce považuji teoretickou část práce za nadbytečně rozsáhlou, jinak ale neshledávám další výrazné nedostatky. Autor k problematice přestupoval aktivně, sám si zajistil nezávislé měření na druhém měřícím 3D centru. Výsledky práce považuji za užitečné pro průmyslovou praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dostál, Jan

Bakalářská práce je zpracovaná na vysoké úrovni. Autor zvolil tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je velmi rozsáhlá a detailně se zabývá rozdělením CNC laserových zařízení od jejich vzniku až do současnosti - poskytne tak ucelený základ pro praktickou část práce. Autor zde provádí analýzu vlivů nejčastěji používaných typů CNC laserových zařízení v průmyslové praxi na přesnost dělení materiálu. Při vyhodnocení výsledků provádí porovnání měření pomocí několika vyhodnocovacích metod měření, od komunálních dílenských měřidel až po měření na 3D souřadnicových strojích. Provedená detailní analýza měření reflektuje běžnou strojírenskou praxi, kdy se díly běžně navrhují ve volnějších tolerancích, s ohledem na technologické možnosti tepelného dělení materiálů. Toto je i v souladu s normou ČSN EN ISO 9013, na kterou autor v závěru práce odkazuje. Autor při vypracování bakalářské práce dodržel veškeré požadavky na formální náležitosti práce a to včetně její úpravy. Vyzdvihnout je třeba zejména bohatý seznam zdrojů, ze kterých bylo čerpáno, a grafickou úpravu práce včetně rozsáhlých příloh z provedených měření. Jedinou drobnou „vadou na kráse“ jsou občasné překlepy v textu práce. K předkládané práci nemám žádné připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113134