PRIMES, A. Termoemisní zdroje elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázdil, Marian

Předkládaná práce měla být primárně rešerší existujících termoemisních generátorů. Vzhledem k absenci českých informačních zdrojů se předpokládalo zpracování odborné zahraniční literatury a provedení určitého zhodnocení. Toho bylo dosaženo. Student využíval dostupné informační zdroje, pracoval samostatně, využíval konzultací a případné připomínky byly brány v potaz. Kladně hodnotím schopnost interpretovat poznatky a vyvodit závěry i celkovou aktivitu při psaní práce. Práci proto doporučuji k obhajobě s velmi dobrým výsledným hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

V úvodu práce jsou uvedeny fyzikální jevy a veličiny související s termoemisním generováním elektrického proudu. Dále je uvedeno rozdělení termoemisních generátorů, přehledu historických zařízení, vývoji nových termoemisních zařízení a uveden je i stručný komentář ke směrům dalšího výzkumu v této oblasti. Práce představuje příkladné rešeršní zpracování nové problematiky, se kterou se student v průběhu studia nemohl setkat. Zpracování problému se vyznačuje logickým sledem, korektním faktografickým popisem a závěrečným shrnutím dohledaných poznatků. Vysoce cenné je grafické srovnání dohledaných výkonových a účinnostních parametrů vyjádřené na časové ose vývoje termoemisní technologie. Práci považuji za originální a velice cennou pro další využití především v oblasti výzkumně-vývojové. Práce naplnila definované cíle zadání a svým rozsahem je v řadě částí předčila. Grafická forma práce: Práce je vypracována na velmi dobré grafické úrovni. Formální vadou textové části jsou chyby křížových odkazů odkazujících na číslování kapitol (např. str. 35). Závěrečné stanovisko: Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že Alois Primes zvládl stanovené téma a vytvořil rešeršní práci nadstandartního rozsahu pro studenta bakalářského studia. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113145