SEJÁK, J. Motorová jednotka teleskopického nakladače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem motorové jednotky teleskopického nakladače. Rešeršním rozborem úvodu shrnuje parametry z kategorie podobných nakladačů v daném hmotnostním rozmezí dle zadání. Stroje jsou pak porovnány i graficky pomocí absolutních a poměrových parametrů. V nosné části práce je uvedena metodika pro výpočet jednotlivých výkonových spotřeb teleskopického nakladače a dále jsou počítány výkonové spotřeby jednotlivých režimů stroje. V závěru je uvedena volba celkového výkonu a přehled možných značek a typů vznětových motorových jednotek pro pohon daného nakladače. Bakalářská práce studenta Jana Sejáka splnila požadavky a cíle zadání. Rozsah rešerše je přehledný. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na velmi dobré úrovni. Po stránce grafického zpracování mám připomínku jen ke kvalitě schématu na straně 23, 25 a 27. Student se důkladně odvolává na citace zdrojů. Schopnost interpretovat své výsledky v práci jsou u studenta na dobré úrovni. Překlepy v textu práce jsou na str. 8, 17, 19, 22, 27 a 31. V práci postrádám v kapitole 3. další výkony. Důležitý je výkon pro výsuv teleskopu nakladače, méně důležitý je výkon pro případného patkování nakladače. Vliv obou výkonů je na celkový výkon stroje minimální vzhledem k užití výsuvů v technologii postupu práce a v kombinaci s jinými výkonovými spotřebami. Po formální stránce je práce hodnotná. Student prokázal zájem o problematiku v této oblasti strojů. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá návrhem výkonu motorové jednotky kolového teleskopického nakladače hmotnostní kategorie do 8.300 kg a jejím výběrem. V úvodní části jsou popsány základní charakteristické konstrukční uzly teleskopických nakladačů. Následně jsou porovnány charakteristické vlastnosti teleskopických nakladačů hmotnosti 7.250 až 8.730 kg od osmi výrobců a základní technické parametry jsou přehledně graficky prezentovány. V další části práce student stanovuje potřebný výkon a vlastnosti motoru pro zadaný kolový nakladač a na základě získaných parametrů provádí výběr konkrétního spalovacího vznětového motoru. Tuto část považuji za stěžejní. Práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má přiměřený rozsah. V práci je však i několik drobných nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - práce je vytištěna jednostranně - v rozporu se směrnicí rektora 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“, - drobné překlepy a gramatické chyby, - na str. 11 nahoře je chybně uveden dvourozsahový hydrogenerátor – jedná se o dvourozsahové hydromotory, - seznamu použitých zkratek a veličin chybí zkratka CVT, - hydrodynamický měnič nelze připojit k jiné převodovce než řaditelné pod zatížením (str. 11 dole). - u výkonu pro zvedání břemene postrádám stav, kdy ke zvedání dochází vysouváním teleskopu výložníku, resp. kombinací hydromotoru výložníku + teleskopu. Předložená práce má (i přes některé drobné chyby spíše formálního charakteru) celkově velmi solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Za pozitivní lze označit to, že práci je možno bez větších úprav využít pro předběžné stanovení výkonů motorů obdobných pracovních strojů, případně ověřit i vhodnost použitých motorů u stávajících strojů (např. jako jedno z kritérií při jejich pořizování). Jan Seják ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113162