TIRALA, D. Studie ručně ovládaných hutnicích vibračních zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá rešeršní studií ručně ovládaných hutnicích vibračních zařízení. Autor v úvodních kapitolách uvádí rozsáhlou rešerši o legislativních požadavcích na ručně vedenou vibrační techniku a následně zmiňuje všeobecné pojmy z hutnění podloží. Následují rozsáhlé kapitoly, které dělí studii na tři kategorie stojů – vedené válce, desky a pěchy. Student dále porovnává technické parametry od mnoha tuzemských i evropských výrobců a provádí kritické hodnocení poznatků. V závěrečné části práce student nastiňuje další směřování pro oblast této hutnící techniky. Student vytvořil velmi kvalitní textové dílo, což dokazuje i rozsáhlá přílohová část bakalářské práce. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení rešeršní práce je správný a rozsahem překonává bakalářskou práci. V práci student provedl detailní rozbor ručně vedené hutnící techniky a jeho schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je na vysoké úrovni. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je výborná, zpráva obsahuje velké množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou až na pár drobností v pořádku. Citace zdrojů jsou uvedeny vzorně a počet uváděné literatury je nad rozsah bakalářské práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá studií současných koncepčních řešení ručně ovládanou hutnicí vibrační techniku. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury. Přístup studenta k zadanému tématu je pečlivý a systematický. Ve své práci vystihl podstatu řešeného problému. V úvodní části práce se student věnuje legislativě související s provozem ručně vedené hutnící techniky. Následuje poněkud nesourodá kapitola 2, která je věnována problematice zhutnitelnosti zemin a současně i budičům vibrace, z nichž je uveden pouze jediný druh. V kapitolách 3 až 5 jsou uvedena používaná konstrukční řešení ručně vedených válců, vibračních desek i pěchů. Oceňuji zejména systematický přístup studenta při analýze jednotlivých konstrukčních uzlů a funkčních skupin. To vše je doplněno kritickými komentáři autora. V kap. 6 jsou uvedeni a stručně charakterizováni rozhodující světoví výrobci této techniky. Za velice přínosnou považuji kapitolu 7, která uvádí přehled jednotlivých technických parametrů a porovnává je pomocí řady poměrových veličin, které student zavedl. V rozsáhlé příloze je uveden přehled současně vyráběných strojů s hlavními technickými parametry a jejich poměry. Práce je zpracována velmi pečlivě. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce nadprůměrnou úroveň, ale jsou v ní i některé drobné nedostatky spíše formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - práce je vytištěna jednostranně - v rozporu se směrnicí rektora 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“, - drobné gramatické chyby. Předložená práce je původní, má vysokou úroveň a je v souladu se zadáním. David Tirala ve své práci prokázal potřebné znalosti a schopnosti ve studovaném oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni vysokoškolského studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113201