HORNÁK, P. Moderní trendy ve vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce se zabývá problematikou způsobů vytápění rodinných domů a moderních trendů v této oblasti, zejména se zaměřením na ekologizaci zdrojů tepla pro rodinné domy. První část práce obsahuje rešerši dostupných zdrojů a technologií s ohodnocením jejich pozitivních i negativních vlastností. Na teoretickou část navazuje výpočet možností výtápění u modelového domu, kde je po stanovení ztrát objektu a potřeb dodávek tepla provedeno porovnání vybraných technologií s vhodně formulovanými závěry. Při zpracování závěrečné práce postupoval student aktivně, prokázal dobrou schopnost samostatného řešení zadaného úkolu. Práce neobsahuje zásadní nedostatky a chyby, po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na dobré úrovni. Po získání dalších znalostí a praktických zkušeností může být student kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Autor zpracovával téma moderních trendů ve vytápění, mezi jehož dílčí cíle bylo zpracovat rešerši základních způsobů vytápění se zhodnocením jednotlivých paliv. Tato část je provedena na základní úrovni, avšak se zaměřením na další technicko-ekonomickou výpočtovou část. Pro tuto část byly použity výpočty tepelných ztrát pomocí on-line kalkulačky. Dále byly srovnány varianty vytápění v kombinacích vytápění krbem a infrapanely, typy použitého paliva a možnostech využití podlahového vytápění. Ve výpočtové části kalkulace tepelných ztrát mohla být práce obsáhlejší, avšak autor dokázal provést výsledné technicko-ekonomické zhodnocení a uvést vlastní závěry.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113242