GAGO, M. Design stolní vrtačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Fridrichová, Eva

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - D, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - C. Navržené designérské řešení stolní vrtačky je v souladu s funkcí přístroje, vyhovuje základním ergonomickým požadavkům. Celkové hmotově nevyvážené tvarování je příliš členité, v určitých detailech působí staromódním a dekorativním dojmem, připomínající spíše šicí stroj. Řešení ovládacího panelu vypadá překombinovaně a málo intuitivně pro nového uživatele. Displej postrádá ohraničení a zapuštění do funkčního rámu, je nevhodně ukončen na pravé straně, kde je zakryt třemi otočnými ovladači bez výrobního přechodu mezi nimi. Otočné ovladače mají malé odstupy, což znemožňuje pohodlné vybírání volby. Práce obsahuje od 5. kapitoly efektní vizualizace, které ale při bližším zhlédnutí postrádají správnou kompozici nebo mají nevhodný ořez formátu. V práci chybí umístění grafického zpracování názvu na vrtačce (patrné pouze na posteru). Textová část práce vykazuje formální nedostatky, mezi které patří typografické a gramatické chyby, nedodržení šablony práce, nízká stylistická úprava a obsahová náplň textu. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design stolní vrtačky v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rajlich, Jan

Student měl za cíl práce vytvořit atraktivní design ve formě konceptu. To se mu podařilo jen zčásti. Atraktivita neznamená tvarovou složitost (viz dále moje otázky), přijatelněji se jeví některé variantní návrhy. Oceňuji sice snahu o větší šíři záběru (detaily, příslušenství, ovládací panel s displejem...) a o model 1:1, což ovšem překračuje formu konceptu a pro bakalářskou práci není z časových důvodů vhodné - práce se tak nevyvarovala řady vzájemně se rušících detailů. Textová část BP je plná pravopisných chyb a stylisticky se utápí v mnohomluvnosti. Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - E, úroveň tvarové kultivace - E, barevnost navrženého designu - C a grafická úprava výkresu - C. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design stolní vrtačky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 116458