GASNÁREK, J. Konstrukce nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student zadanou problematiku příliš nekonzultoval. Zadaný úkol nepatří ke kategorii náročných a řešení nízkofrekvenčních zesilovačů již byla mnohokrát popsána a diskutována, což se ale příliš neodráží v citacích literatury. Řešení diskrétního zesilovače postrádá hlubší návrhový charakter, otázkou je do jaké míry jde o návrh vlastní a jak byly vypočteny parametry komponetů. Řešení zesilovače s integrovaným obvodem plně vychází z katalogového zapojení. Student pro oba zesilovače navrhl desky plošných spojů, které ne zcela dodržují zásady potřebné pro konstrukci nf. zesilovačů, zesilovače sestavil a provedl měření jejich parametrů. Velmi stroze se student věnuje mechanické konstrukci, prakticky se omezuje jen na sporný výpočet tepelného odporu chladiče. Vlastní textová část práce je na nízké úrovni, což souvisí s výše zmíněným nedostatečným rozborem a návrhem obvodů zesilovačů. Práce vykazuje výrazné charakteristiky neodborného textu s četnými slangovými výrazy (např. koncák) a často připomíná spíše text z diskuzního internetového fóra. Obrázky jsou většinou dosti nečitelné. Celkově lze práci považovat za limitní vzhledem k obvyklým požadavkům na úroveň bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce F 6/20
Využití literatury F 3/10
Navrhovaná známka
E
Body
52

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem dvou konstrukcí koncového audio zesilovače - s diskrétními výkonovými prvky a bipolárními výkonovými tranzistory 1N5060 a integrovaným obvodem TDA7293. Při konstrukci student vycházel z doporučených a dříve publikovaných zapojení. Zejména u zesilovače z diskrétních prvků zcela chybí návrh statických a dynamických parametrů zesilovače. Vzhledem k popisu dvou konstrukcí zesilovačů má práce minimální rozsah 27 stran. Grafická a formální úroveň práce je velmi podprůměrná. Z předložené práce se dá konstatovat, že student provedl jím nedefinovaný návrh zapojení, které pouze doplnil popisem zapojení. Z naměřené modulové kmitočtové charakteristiky a stručné fotodokumentace je zřejmé, že konstrukce experimentálního a funkčního zapojení se zřejmě podařila. Chybí mi však srovnání typických parametrů pro koncové audio zesilovače, což je např. harmonické zkreslení THD+N. Závěr práce je neadekvátní bakalářské práci a připomíná mi svoji skladbou rady z amatérského diskusního internetového fóra. Zadání práce považuji za splněné pouze částečně. Vzhledem ke všem uvedeným předchozím hodnocením navrhuji práci hodnotit stupněm F/40 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 31873