STÁREK, J. Design kempingové lampy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - A. Koncepce vychází ze dvou kuželů, jejichž průnik a různé proporce s výraznými rádiusy přináší charakteristický, výrazný, dynamický a odolný tvar, který má funkční logiku univerzálního použití. Dvojí možnost uložení lampy na ploše rozšiřuje využití pro různé situace a prostory. Základní členění i jednotlivé detaily jsou kompozičně čistě provázány. Oceňuji rovněž hledání ideálních rozměrů na prostorových skicách, barevné varianty, střízlivé logo a zpracování textové části. Pozitivně hodnotím též první variantu asociující tradiční tvar přenosné lampy (ve vysunuté podobě), zároveň akcentující přenositelnost a pohotovost ruční svítilny a využití lamelové clony u třetí varianty. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu kempingové lampy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresu - A. Student předkládá kempinkovou lampu ve tvaru sjednocujícím oboustranně kuželovité objemy. Celkový tvar působí čistě, rozčlenění na průhlednou a plnou část je promyšlené. Primárním cílem bylo vytvoření lampy, která bude odolná. Zvolené materiály i tvarování tuto myšlenku podporují , ve výsledku je však dojem odolnosti potlačen jak velikostí, tak detailem v podobě subtilního výklopného oka. Zranitelnost ucha je znásobena mechanismem jeho pohybu. Vodotěsnost je dokladována stupněm IP krytí, přesto stálo za zvážení oddálení lampy od potencionálně vlhkých povrchů např. formou nožek. Zvolená barevnost má logiku ve snadném upoutání pozornosti za šera. Práce je zpracována kvalitně a prokazuje propracovanost v celku i detailech. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu kempingové lampy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116907