KAPUSTA, J. Druhy opotřebení valivých ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zapletal, Tomáš

Cílem bakalářské práce je analýza jednotlivých druhů opotřebení a selhání valivých ložisek a rozbor jednotlivých postupů vybraných výrobců k výpočtu trvanlivosti ložisek (tzv. modifikovaná rovnice trvanlivosti). Hlavním výstupem práce je následná syntéza těchto informací a vyvození závěrů, jaké nejčastější poruchy lze u ložisek nalézt a jak toto zohledňují či nezohledňují jednotliví výrobci ve svých výpočtech. V úvodu práce se autor věnuje rozboru jednotlivých druhů opotřebení, které rozděluje do dvou kategorií, na opotřebení mechanického a jiného průvodu. Tento rozbor autor primárně staví na dvou zdrojích (3 a 4), což je na rešeršní práci poněkud málo. Na konci kapitoly chybí shrnutí prezentovaných opotřebení a vyvození klíčových závěrů. Další část práce je věnována rozboru rovnic pro výpočet trvanlivosti ložisek tak, jak je uvádí jednotliví výrobci ve svých brožurách. V práci je rozebráno celkem 5 výrobců včetně normy ISO 281:007. Rozbor je věnován popisu jednotlivých členů rovnic a analýze toho, co za vlivy zohledňují. Rozbor je psán vcelku obstojně s občasnými nepřesnostmi. Autor taktéž vzájemně jednotlivé přístupy porovnává. Kvalita některých obrázků a grafů je velmi nízká, občas natolik, že téměř znemožňuje jejich čitelnost. Poslední část práce (kapitola Diskuse) je věnována analýze poškození a jejich zohlednění ve výpočtech jednotlivých firem. Tato část je stěžejní pro celou práci. Autor zde vyvozuje závěry a hodnotí jednotlivé přístupy. Diskuse mohla být pojata poněkud obšírněji. Celkově bych v práci očekával větší strukturovanost. Text práce je místy velmi obtížně čitelný. Autor často nedrží myšlenku, což vede k obtížnému porozumění textu. V textu se velmi často vyskytují gramatické chyby, nespisovná slova a chybné konstrukce vět. Citace u všech obrázků zcela chybí. Autor je sice v kapitole 8 (Seznam obrázků a grafů) uvádí, nicméně by měly být umístěny u každého obrázku jednotlivě. I přes výše zmíněné nedostatky autor prokázal schopnost práce s informacemi a vyvozovat z nich závěry. V průběhu zpracování se aktivně účastnil konzultací a výtky vedoucího zapracovával. Jednotlivé dílčí cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Košťál, David

Student se ve své práci věnoval nejčastějším vadám valivým ložisek a uvedl výpočet trvanlivosti modifikovaný předními světovými výrobci ložisek. V první části práce detailně popisuje různá opotřebení valivých ložisek a ve druhé části se věnuje metodám výpočtu modifikované trvanlivosti. Hlavní linie práce je nastavena přehledně, nicméně: Práce je psána s velmi vysokým množstvím chyb a nepřesností. Jsem přesvědčen, že pokud by si student po sobě práci důkladně přečetl, musel by jich značnou část odstranit. Je běžné, že v závěrečné práci se nějaká chyba objeví, nicméně jejich množství v této práci je vysoce nadprůměrné. Pro příklad lze například uvést pletení pojmu kuželíková ložiska. Místy jsou označena správně, jindy jsou uvedena jako kuželková či kuželová. Dále je práce psána střídavě v činném a trpném rodě a navíc autor střídá 1. osobu množného a jednotného čísla. Značná část práce je navíc psaná tak, že je obtížné uchopit autorovu myšlenku. Například tyto věty ze strany 27: „Náchylné jsou ložiska mazané s vyšší viskozitou – pokud se povrch nevyplní mazivem, dochází ke kontaktu kov na kov a jejich vzájemnému pohybu. Kuličky mají možnost odvalovat se ve vícero směrech, proto válečky způsobují větší poškození.“ V práci dále postrádám jakékoliv zhodnocení či závěr. Text, který je uveden v kapitole závěr, není závěr, ale shrnutí předchozího obsahu. Není zde jediné původní zhodnocení faktů autorem samotným. Autor by měl uvést, či zhodnotit, jak si proti sobě stojí vztahy různých společností pro výpočet modifikované trvanlivosti, případně alespoň kterému typu poškození je na základě rovnic přisuzován nejvyšší význam. Práce ovšem obsahuje pouze výčet faktů a jakákoliv forma zhodnocení chybí. Odevzdaná práce je dle mého názoru pouze rešeršní, syntéza poznatků je slabá. Z formálních záležitostí je nejzásadnějším problémem práce se zdroji. Autor opsal či pouze přeložil velké části textu z omezeného počtu zdrojů, což není v technických pracích přípustné. Např. celé kapitoly 3.2.2. a 3.2.3. jsou opsány zejména ze dvou zdrojů (3 a 4), což jsou PDF dokumenty výrobců ložisek se stejným tématem, jako je tato práce. U takto frekventovaného tématu bych očekával více zdrojů a různých informací. Zásadní chybou je také absence zdrojů u všech obrázků. Jsou sice uvedeny v obsahu, nicméně to je v rozporu s normou ISO 690-2 definující bibliografické citace. I přes uvedné výtky si myslím, že práce může být

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 116959