VICHR, T. Konstrukční návrh hydraulického lisu na ložiska pro motocykly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klapka, Milan

S předloženou bakalářskou prací jsem spokojen. Student bezezbytku splnil stanovený cíl a návrh zařízení považuji za realizovatelný. Ověření konstrukce považuji za adekvátní a kladně oceňuji samostatnost studenta při řešení. K předložené výrobní dokumentaci mám výtku ke zobrazování rotačních součástí, které se obvykle zobrazují v poloze při obrábění, tj. očekával bych vodorovnou orientaci osy. Podezřele vypadá obrázek 5-14, kde by měla být deformace kruhové desky, avšak zobrazení deformované součásti tomu nenasvědčuje. Drobné výtky směřují také k formální stránce, jako např. jednoslovné spojky na koncích vět, horší kvalita některých obrázků, popřípadě zbytečně velké obrázky (2-7 apod.). Za nevhodné považuji také použití citace v nadpisu např. kap. 5.5. Závěrem konstatuji, že práci považuji za kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brandejs, Jan

Práce se zabývá zajímavým návrhem a konstrukcí hydraulického lisu pro montáž a demontáž ložisek kol motocyklu bez nutnosti demontáže náboje kola. Konstrukce je podložena výpočty důležitých uzlů. Chybí analýza umístění kola v lisu pro sudé a liché počty dvojic drátů v kole a určení optimálního průměru roztečné kružnice otvorů spojovacích tyčí. Na str. 34 je chyba ve výpočtu "sigma c" a "kc" zadáním špatné hodnoty. Obr. 5-14 - průhyb horní desky má zvláštní tvar, ale není k tomu žádný komentář, žádá si bližší vysvětlení. Na výkresech tažných (tlačných) tyčí je potřeba detailně zakótovat drážku pro výběh závitu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117080