POKORNÝ, T. Konstrukční řešení vírové turbiny s protiběžnými koly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Autor diplomové práce nejprve provedl základní hydraulické výpočty, stanovil zatížení hřídelů včetně rozboru namáhání a pevnostních výpočtů. Následně uskutečnil konstrukční návrh hřídelů, navrhnul pera, zkontroloval uložení hřídelů v ložiskových kozlících a ověřil provozní parametry kluzných ložisek. Diplomovou práci poté završil vytvořením konstrukčních výkresů, na jejichž podkladě byly jednotlivé díly vyrobeny. Diplomant si při zpracovávání tématu počínal samostatně a prokázal dobrou orientaci v konstrukci hydraulických strojů. Samotný text práce je řazen přehledně, popis problému je precizní a grafická stránka na velmi dobré úrovni. Hlavní cíle formulované v zadání byly splněny. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Himr, Daniel

Student v diplomové práci popsal pevnostní výpočet dvoustupňové vírové turbíny konkrétně hřídelí a ložisek. Pevnostní výpočet lopatek neprováděl. Nejprve stručně shrnul parametry obou oběžných kol a na jejich základě stanovil silové namáhání strojních součástí. Následně spočítal potřebné rozměry, aby nedošlo k destrukci zařízení. Pevnostní výpočty a vlastní konstrukce jsou popsány detailně, oproti tomu pasáže popisující hydrauliku soustrojí jsou až příliš stručné. Jedná se zejména o kapitolu 2, kde není zcela jasné, odkud byly převzaty parametry Q11 a n11 (chybí odkaz na literaturu nebo záznam měření).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 61804