GURÁŇ, R. Konstrukce nanášecího systému pro zpracování dvou kovových prášků pomocí 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Diplomová práce je zaměřena na problematiku aditivní výroby multi-materiálových kovových dílů technologií SLM, jenž je světově aktuální a stále nedostatečně popsána. V rámci diplomové práce student navrhl, vyrobil a otestoval zařízení, které umožňuje lokalizované nanášení dvou kovových prášků v jedné výrobní vrstvě. Vyvinuté zařízení umožňuje výrobu multi-materiálových dílů s rozlišením materiálové změny cca 1 mm. Za hlavní přínos považuji návrh a experimentální ověření nového systému dávkování kovového prášku umožňujícího nános vrstvy o tloušťce 50 mikrometrů, a také modul nanášecího systému, jenž v poloautomatickém režimu umožňuje výrobu multi-materiálových vzorků a světově unikátních prototypových dílů. Cíle práce tak byly splněny v plném rozsahu. Student prokázal schopnosti v oblasti navrhování elektromechanických systémů, plánování a realizace experimentů a návrhu řídicích systémů včetně jejich programování. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němeček, Stanislav

Téma diplomové práce je aktuální a originální. Oceňuji také komplexnost řešení od konstrukčního návrhu, samotnou výrobu přídavného zařízení až po implementaci a praktické odzkoušení. Rešerše je provedena důkladně a podrobně, stručný popis názorně shrnuje rozdíly v přístupech řešení a vytváří dobrý podklad pro vlastní řešení. Věnuje se však jen způsobu nanášení prášku bez paramentrů následného laserového sintrování. Analýza možností přináší jasné a zdůvodněné rozhodnutí pro další práce. Mechanické provedení experimentálního zařízení je na výborné technické úrovni. Experimentální zkoušky jsou logické a vedou k jasným závěrům. Finální testování vedlo k vytvoření reálných dílů a potvrdilo funkčnost zařízení a správnost koncepce. V závěru by zvýšilo kvalitu a bylo efektní uvést konkrétní představu reálné aplikace (dílu) a materiálů. I tak je ale práce výborná a zadání bylo bez zbytku splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115828