BOREK, V. Návrh stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Diplomová práce pana Vojtěcha Borka se zabývá konstrukčním návrhem zkušebního stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů spojek. Při zpracování diplomové práce student postupoval samostatně. Adekvátnost použitých metod lze považovat za dostačující. Vytknout lze relativně pozdní výběr a zahájení řešení práce což se projevuje na obsahové nevyváženosti některých kapitol a kvalitě obrázků. Za velmi slabou považuji schopnost vyvozovat závěry a podniknout nápravné kroky v konstrukci na základě výsledků z vykonaných MKP analýz. Cíle byly splněny až na „Sestavení modelu na bázi MBS pro detailní popis charakteru namáhání pryžových segmentů“, což je opět důsledkem pozdního zahájení řešení DP a ubírá na komplexitě řešení daného problému. Úroveň výkresové dokumentace považuji za velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Řehák, Kamil

Diplomová práce pana Borka se zabývá konstrukčním návrhem stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů, které se plánují pro sestavení spojek pro přenos krouticího momentu mezi elektromotorem a převodovkou. Cílem bylo vytvořit konstrukční návrh zkušebního stavu, který bude respektovat zadané parametry, kdy jednotlivé konstrukční varianty budou podrobeny pevnostním statickým a dynamickým výpočtům. Tyto cíle však byly splněny pouze částečně, protože finální konstrukční varianta dle autora disponuje několika nedostatky. Jedná se například o nevhodné zvolení mechanizmu pro zamezení natáčení pístu aktuátoru kolem své osy (kluzná pouzdra nevydrží danou rychlost), dále modální vlastnosti sestavy zkušebního stavu příliš nevyhovují požadavkům, kladeným na provozní frekvence zkušebního stavu. Práci bych vytknul obsahovou nevyváženost jednotlivých kapitol a velmi slabou kvalitu některých obrázků. Z hlediska cílů v práci postrádám sestavení MBS modelu pro popis charakteru namáhání pryžových segmentů. Výkresová dokumentace je zpracována na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 117688