VÁVRA, P. Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Appel, Martin

Pán Vávra se v práci zabývá vytvořením lokalizačního systému mobilního robota pomocí nástroje ROS. Dále také vytvořením modelu robota a simulačního prostředí. Motivací je vytvoření programu pro mobilního robota tak, aby umožňoval jak ruční ovládání, tak autonomní zajetí do nabíjecí stanice. Práce je výborná jak po obsahové, tak po grafické stránce. Všechny grafy a tabulky jsou v práci jednotné a přehledné. Vytvořené programy jsou logicky členěné a vhodně doplněné komentářem. Student pracoval samostatně a pravidelně konzultoval svůj postup. Všechny cíle práce byly splněny. Student prokázal svoje nesmírné odhodlání a kvality, když řešil netriviální problémy na své práci. Práce je vhodná pro seznámení s nástrojem ROS a nástroji, které s ním souvisí. Hodnotím práci jako výbornou a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krejsa, Jiří

Pan Patrik Vávra se ve své práci zabývá vytvořením kontrolního systému pro autonomní mobilní robot, který bude využit v rámci výstavy robotiky v Technickém muzeu v Brně. Diplomová práce je psána v anglickém jazyce, rozsahem je obsáhlejší (má 82 stran), elektronická část příloh obsahuje zdrojový kód skriptů, konfigurační a kalibrační soubory a také všechny launch soubory. Na práci tak bude možné bez problémů dále navázat. Práce je rozdělena do několika logických bloků, jádro tvoří tři z nich. V prvním se autor zabývá simulačním řešením, následně se věnuje integraci s frameworkem ROS a ověření základních navigačních rutin dostupných v ROS, především lokalizaci a mapování. Součástí práce je také vytvoření dvou miniher pro návštěvníky výstavy. Objem vykonané práce podle mého názoru výrazně překračuje běžnou diplomovou práci. Postup práce je logický a jasný a v nejlepším smyslu slova inženýrský. Autor píše příjemnou angličtinou, text je čtivý a výstižný, navzdory velkému rozsahu práce kompaktní, kvalita obrázků je výborná. Cíle zadání pan Vávra beze zbytku splnil a jeho práci hodnotím jako výbornou, tedy A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117806