HNÁT, P. Daňová optimalizace daně z příjmů právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Otázka: V BP navrhujete kromě jiného i tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku a poskytování benefitů. Jakou odezvu vyvolaly návrhy u statutárního orgánu společnosti a to včetně potřebných finančních prostředků, které v případě rezerv musí být vázány na samostatný účet?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mazalová, Petra

Autor zpracoval přehledně teoretickou část. Orientuje se v legislativě, která se vztahuje k dané problematice. V praktické části oceňuji jeho spolupráci s odbornými pracovníky ve společnosti Fibertex Nonwovens na přípravě podkladů k různých metodách optimalizace daně. Pro přehlednost bych uvítala v praktické části více grafického znázornění. V kalkulaci daně z příjmu právnických osob po optimalizaci je potřeba přepočítat slevu na dani podle par.35 b. (ř.300).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119835