BUREŠ, J. Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hoderová, Jana

Bakalářská práce se zabývá problematikou registrace obrazů, která je velmi aktuální a nachází uplatnění nejen v průmyslové praxi, ale i v potravinářství, lékařství, atd. Komerční softwary, jmenujme na ukázku pouze MATLAB, který je na VUT hojně používaný, mívají implementovány toolboxy zaměřené právě na zpracování obrazů s využitím fázové korelace, pomocí které je možné zjistit, do jaké míry se dva podobné obrazy od sebe liší z hlediska posuvu, změny měřítka a otočení. V těchto naprogramovaných procedurách figuruje matematický aparát, jehož hlubší pochopení bylo cílem této práce. Bakalářská práce je úmyslně zaměřena jen na vzájemný posuv dvou obrazů, aby bylo možné na rozumném počtu stran věnovat dostatek prostoru matematicky korektním formulacím a demonstraci jednotlivých myšlenek formou obrázků a grafů. Autor čerpal z velkého množství zdrojů, samostatně nastudoval netriviální tématiku a podařilo se mu udržet jednotné značení v celé práci. Práce má strukturu, která je velmi čtivá. V textu je dobře vysvětleno, proč jsou dané pojmy formou definic zaváděny. Díky velmi vhodně zvoleným příkladům jsou vidět jednotlivé kroky registrace obrazů jako je aplikování window funkce a výpočet Fourierových transformací, které předcházejí vlastní fázové korelaci. Zvládnutí dané tématiky je dobrým odrazovým můstkem pro aplikování matematického aparátu na nějaký složitější praktický problém. Cíle práce byly splněny, práce má velmi pěknou grafickou úpravu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Martišek, Dalibor

Téma práce spadá převážně do oblasti analýzy v komplexním oboru, která v bakalářském stupni není studována. Při hodnocení práce jsem tedy vycházel z předpokladu, že celá nebo téměř celá práce je zřejmě výsledkem samostudia a její zpracování tedy muselo být pro uchazeče značně náročné. Jako bakalářskou práci tedy text hodnotím jako velmi kvalitní. Přesto považuji za potřebné upozornit na některé nepřesnosti a logické nedostatky. V práci se na jedné straně vysvětlují všeobecně známé zápisy komplexního čísla (str. 20), na straně druhé se používají integrály komplexních funkcí, aniž by byly definovány (proto B za logické uspořádání). Tvrzení, že do Fourierovy řady lze rozvinout "jakoukoliv funkci", které dokázal Fourier v první polovině 19. stol (str. 19), již neplatí, neboť pojem funkce je dnes daleko širší než ve Fourierově době. Rovněž není pravda, že i = V(-1) (odmocnina z mínus jedné). Tyto nepřesnosti však nelze vyčítat uchazeči, zvláště když se tradují i v mnohých učebnicích (včetně těch, ze kterých uchazeč čerpal).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112964