NOVOTNÝ, O. Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavera, Michal

Ondřej Novotný se ve své bakalářské práci věnuje vývoji a návrhu držáku SPM sond se zabudovanou piezokeramikou, který je určen k mechanickému buzení sond založených na křemenné ladičce. Výsledky tohoto úkolu mají velký praktický přesah a již v průběhu řešení se začaly hojně využívat. Práci autor řešil naprosto pečlivě a systematicky a přes mnohá technická omezení dospěl k funkčnímu řešení, které se bude dále rozvíjet. Je potřeba také ocenit práci nad rámec samotného zadání jejíž výsledkem jsou i držáky určené pro další typy sond. Rád bych vyzdvihl i studentovu píli při nastudování problematiky a jeho odhodlání a samostatnost při řešení mnoha dílčích problémů. Z předložené bakalářské práce je patrný autorův cílený postup. Graficky má práce nadprůměrnou úroveň, je napsána srozumitelně a logicky. Všechny body zadání byly splněny a všechny výstupy hodnotím pozitivně. Bakalářskou práci Ondřeje Novotného doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Piastek, Jakub

Bakalářská práce Ondřeje Novotného je věnována problematice, zabývající se mechanickým buzením SPM sond, jejich výrobou a také testováním. Práce je dělena do devíti kapitol včetně úvodu a závěru, a je vypracována na odpovídající grafické úrovni, kde musím vyzdvihnout kvalitu použitých obrázků. Co považuji za přínosné je skutečnost, že je v ní podána jak teorie metody měření AFM, fungování piezoelektrického jevu a křemíkových ladiček, tak především i konstrukční řešení a samotná aplikace zjištěných dat při měření metodou AFM. V práci se objevuje minimální počet překlepů a gramatických chyb. V textu místy chybí citace na zmíněné problémy, jako je například měření CAFM, EFM a KPFM pomocí křemíkových ladiček, apod. V citacích se vyskytují také chyby jako je záměna 1. vydání a vydání 1. Některé části práce jsou mírně nesrozumitelné, a občas chybí okamžité vysvětlení problému, které se sice v textu nachází, ale o několik stránek dále, takže je čtenář nucen listovat textem. Práce v sobě obsahuje nejen konstrukční řešení jednotlivých návrhů, ale také velký počet hodin strávených experimenty, které bylo potřeba udělat z důvodů výběru správné metody fungování SPM sond. Tyto sondy by měly posunout vývoj mikroskopu LiteScopeTM směrem ke snížení šumu z elektrického signálu, a tudíž ke zkvalitnění jím vytvořených snímků. Proto má tato bakalářská práce v praxi velké uplatnění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117685