FURSOV, I. Návrh propojení a programových modulů pro řízení robotické buňky pro zakládání dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Práce souvisela a navazovala na další diplomové práce při návrhu robotické buňky. V rámci práce byl proveden návrh předávání informací mezi jednotlivými zařízeními výše zmiňované robotické buňky. Studen otestoval několik možností komunikací jednotlivých zařízení do nadřazeného systému a pro předávání informací mezi zařízeními navzájem včetně historizace některých dat. Diplomant přistupoval k práci odpovědně a průběžně své činnosti konzultoval. Práci hodnotím jako povedenou i když v průběhu řešení nastaly, diplomantem nezpůsobené, problémy s kompatibilitou některých programových aktualizací, které dosti zkomplikovaly práci. Většinu těchto problémů ovšem diplomant dokázal vyřešit. Práci hodnotím jako velice zdařilou s potenciálem dalšího rozvoje. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Diplomová práce se zabývá Návrhem propojení programových modulů pro řízení robotické buňky pro zakládání dílů. Předložená práce je na dobé úrovni a všechny body zadání byly splněny. V první části práce jsou popsány technologické možnosti propojení jednotlivých komponent výrobního systému. Dále je proveden návrh tří variant propojení a výběr vhodné struktury řízení. Nabyté znalosti z první části práce jsou aplikovány na jednotlivé komponenty výrobního systému a je vytvořena komunikační struktura. Vybraná data jsou prezentována pomocí vizualizace. V celé práci se vyskytuje několik nepřesností ohledně využití IRC5 jako master, nebo v kapitole 5.4 použití slova nejoptimálnější. I přes tyto nedostatky je práce na dobré úrovni až na stylistickou úpravu a pravopis.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115949