KUCHAŘ, P. Aplikace CAD/CAM softwaru WorkNC při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Diplomant na konzultace téměř nechodil a průběh tvorby jeho závěrečné práce téměř nešlo kontrolovat. Mé doporučení nebyly akceptovány. Předložený text nerespektuje základní pravidla pro psaní diplomových prací na FSI VUT v Brně. Předložená diplomová práce se odklání od zadaného tématu a předepsaných cílů. Popis vstřikovacích forem je zbytečně rozsáhlý a naopak pozornost věnovaná samostatné práci v softwaru WorkNC je malá. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená diplomová práce se zabývá návrh výroby tvarových částí vstřikovací formy. V práci jsou nesprávně umístěné popisy tabulek. Text v práci v některých pasážích není psán v trpném rodě (např. Nejpřesnější a nejkvalitnější díly vyrábíme v méněnásobných formách, ideálně ve formách s jednou dutinou.) Nejsou respektovány pravidla, např. popis a pozice obrázku na střed, neobtékání obrázku, za nadpisem obrázku tečka, odkaz na zdroj před dvojtečkou, …). Nesprávně jsou v některých kapitolách uvedeny odkazy na zdroj u nadpisů. Nesprávně uvedena jednotka otáček ot/min, fz [mm/ot]. V práci se vyskytují typografické chyby (např. 1000°C, …), uvádění hodnot s desetinnou tečkou místo čárky (vf 1 = 3.6 mm/min). Vložení příloh v práce je nevhodně vzhledem k jejich počtu. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116519