HAVLÍČEK, O. Návrh malé modelářské CNC frézky s pohyblivým stolem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce na téma „Návrh malé modelářské CNC frézky s pohyblivým stolem“ obsahuje stručný úvod do problematiky technologie frézování a vrtání, dále je navázáno rešerší strojů dostupných na trhu a v návaznosti na informace získaná v rešerši volbou optimální varianty řešení. Studen se v práci dále zabývá návrhem konstrukce jednotlivých uzlů, které jsou vhodně doplněna výpočty (jak analytické tak i MKP) pro dimenzování jednotlivých prvků Kladně hodnotím snahu studenta pravidelně konzultovat, méně pak menší samostatnost při zpracovávání tématu. Práce splnila všechny cíle zadání, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem malé modelářské CNC frézky s pohyblivým stolem. Prní část je věnována rešerši současného stavu v oblasti modelářských fréz. Dále je zde na základě analýzi zvolen jeden typ kinematiky tohoto stroje. Další část je věnována konstrukcí důležitých uzlů, včetně nezbytných výpočtů pro návrh pohonů atd. Ke konstrukci mám pár připomínek. První je k pro mne netypickému smontování lineárního vedení k pohyblivé ose, kdežto vozíky jsou přišroubovány k rámu stroje. Tato varianta sebou nese několik problému jak při montáži, tak i při následné údržbě nebo servisu. Stejně tak mi přijde nezvyklé co autor popise na str. 55 a to že kolmost roviny YZ nebude možné upravovat, protože komponenty budou přesně vyrobeny. I když se jedná o malý stroj, nelze se v každém případě spoléhat pouze na výrobu. V textu jsou drobné překlepy. I přes výše zmíněné práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117357