ČERNÁ, H. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce řeší problematiku rizika výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky. K řešení je využito teorie fuzzy logiky a programovacích prostředků Excelu a MATLAB. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem způsobu vyhodnocení dodavatelského rizika ve vybrané firmě s využitím fuzzy logiky, což je jejím hlavním cílem. Práce je zpracována na velmi dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky, grafy, tabulkami a přílohami. Po jazykové stránce je práce bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112370