KUČEROVÁ, A. Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce je zpracována na dobré odborné i formální úrovni. Po formální stránce je práce doplněna přehlednými tabulkami, obrázky a přílohami. Po jazykové stránce je práce bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázka k obhajobě: Mají Vámi navržená opatření ke snížení rizika definovanou prioritu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bílková, Kateřina

Diplomová práce je velmi zdařilá. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Obtížnost a správnost řešení A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112379