JEŽKOVÁ, J. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Diplomová práce se zabývá riziky v oblasti řízení marketingové komunikace. Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Diplomantka použila relevantní metody pro sběr a analýzu dat. Autorka výborně interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Návrhová část obsahuje důkladnou analýzu rizik, specifikaci a harmonogram činností, finanční rámec, personální zajištění či predikci obratu, což umožňuje snadnou implementaci navrhovaných opatření do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na výborné úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka k obhajobě: Který z návrhů považujete za nejdůležitější a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl naplněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je vypracována na požadované úrovni.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V práci jsou použité relevantní metody. Analytická část má logickou strukturu.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň je na výborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je přínosná pro teoretické využití a splňuje všechny předpoklady pro snadnou implementaci do praxe.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou je na požadované úrovni.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání je na adekvátní úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák,, Petr

Diplomová práce je vypracována na vysoké úrovni. Studentka si jasně formulovala cíl a vymezila použité metody. Práce je logicky strukturovaná, počínaje přehledem použité literatury, pokračujíc analýzami subjektu a jeho vnitřním a vnějším podnikatelským prostředím včetně provedeného marketingového průzkumu. Výsledky analýz jsou shrnuty pomocí analýzy SWOT a následně jsou vymezena rizika vhodná pro řešení problémů v oblasti marketingové komunikace. Uvedené vlastní návrhy řešení jsou vypracovány komplexně s ohledem na podnikatelský subjekt čímž se práce jeví jako přínosná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112420