JAROŠ, J. Posouzení informačního systému malého podniku a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Práce je dobře zpracovaná, se znalostí problematiky. Některé části, například úvahy o výběru informačního systému, mohly být rozpracované do větší hloubky. Otázka: Podle jakých kritérií byl navržen právě systém Abra

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 112456