ŠIMONÍKOVÁ, K. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku v městské části Zlín-Jižní Svahy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Studentka v diplomové práci splnila úkoly a cíle uvedené v zadání. V závěru práce jsou výsledky srozumitelně vyhodnoceny. Student přehledně a srozumitelně provedla vyhodnocení všech kritérií na základě postupu metody nejvyššího a nejlepšího využití pozemku. Na práci hodnotím, že studentka pro vyhodnocení zvolila i obtížněji hodnotitelné typy objektů jako jsou fitnes centra a objekty pro garážování. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vala, Vlastimil

Cíle práce byly splněny. Diplomantka popsala metodiku ocenění pozemku pomocí analýzy nejvyššího a nejlepšího využití. Přínosem práce je, že postup byl aplikován na konkrétním příkladu. Rovněž diskuse k variantám a intenzitám využití byla provedena přiměřeným způsobem. V poměrně rozsáhlém seznamu použitých zdrojů mohla být více použita zahraniční literatura.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116345