POLÁK, M. Marketingové aktivity nově vznikající realitní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autor v práci prokazuje schopnost využít získaných poznatků v analytické i návrhové části. Ke zpracování práce přistupoval zodpovědně a využíval zde svých nemalých zkušeností z dané problematiky. Toto se pak také pozitivně podepisuje zejména v analytické i návrhové části práce. Práce je logicky a přehledně členěna a je zde využito vhodné terminologie na velmi dobré jazykové úrovni. Při zpracování autor využil množství adekvátních informačních zdrojů. Návrhy předložené v práci směřují k nastaveným cílům, jsou relevantní, realizovatelné, vycházející z potřeb nově vznikající RK, přínosné, až nezbytné. Kladně hodnotím, že autor neopomněl zaměřit se na jednu ze základních komunikačních součástí - jednotného vizuálního stylu. Některé z návrhů bylo vhodné podrobněji rozpracovat. Pro zajímavost bylo vhodné včlenit také finanční ohodnocení návrhů. Práce jako celek působí komplexním dojmem a její výstupy jsou prakticky aplikovatelné. Práci hodnotím pozitivně a doporučuji ji k obhajobě. Otázky k obhajobě: 1) Mohou podle Vás na realitním trhu být konkurenty RK, které se primárně zaměřují na jiné regiony? 2) Jakým způsobem by jste doporučil využívat outdoorové reklamy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Návrhy uvedené v práci jasně směřují k naplnění cílů stanovených v zadání. Rozsah práce naplňuje požadavky kladené na tento typ prací.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Autor prokazuje schopnost využít získané teoretické poznatky jak v analytické, tak i návrhové části práce. Pojetí teoretické části je spíše standardním a nikterak výrazně přínosným pro obohacení teorii.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Autor prokazuje dobré analytické schopnosti. Využívá adekvátních metod a dovede velice vhodně využít svých vlastních zkušeností z analyzované oblasti. Ověření stanovené hypotézy bylo vhodné prostřednictvím nějaké statistické metody. z pohledu analýzy konkurence by mohlo dát zajímavý obraz o konkurenci včlenění mystery shoppingu.
Odborná úroveň diplomové práce C Z pohledu zaměření práce lze považovat odbornou úroveň práce za dobrou.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce jako celek je zejména prakticky velice dobře využitelná a přínosná. Z pohledu teorie se jedná o standardní přehled aktuálního teoretického stavu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Autor v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou náležitě citovány. V přehledu teoretického stavu poznání vhodně kombinuje jak české, tak i zahraniční autory.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána a je celkově na velmi dobré vizuální úrovni. Autor prokazuje schopnost využívání vhodné terminologie na velmi dobré jazykové úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Veselá,, Jitka

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116515