DVORNÍK, M. Lis LKJP 250 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Jedná se o komplexně zpracovanou práci, která se věnuje návrhu jednobodového lisu LKJP 250. Po rešeršní části se autor věnuje rozboru kinematik jednobodových lisů, kde je využitá planetová převodovka v pohonném ústrojí. Velmi důkladně se věnuje rozboru umístění této převodovky v pohonném ústrojí i s návrhem velikosti a počet satelitů. Na základě rozboru vybírá variantu s umístěním setrvačníku na jedné straně stojanu a planetové převodovky na druhé straně. Propojení mezi setrvačníkem a planetovou převodovkou je pomocí spojkového hřídel přes dutý excentrický hřídel. Tato varianta je nejvíce dynamicky vyvážená z hlediska rotujících hmot. Součástí práce je rozsáhlá výpočtová část s návrhovými a kontrolními výpočty. Výkresová dokumentace, která je přílohou by po drobných úpravách mohla být využitelná v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dokoupil, Vladimír

Diplomant v hodnocené práci osvědčuje detailní znalost tvářecích strojů. Úvodní rešeršní část práce je s ohledem na zadání věnována pozornost rozdělení mechanických tvářecích strojů. Práce obsahuje vyčerpávající přehled existujících a používaných způsobů pohonů beranu mechanického lisu, jejich kinematické struktury včetně známých výhod a nevýhod. Diplomant se podrobněji zabývá analýzou jednotlivých částí pohonného ústrojí mechanického lisu s klikovým mechanismem. Vlastnímu konstrukčnímu návrhu pohonu lisu logicky předchází podrobné návrhové výpočty jeho klikového mechanismu a dalších mechanických částí. K volbě optimální varianty pohonu lisu z několika možných řešení je vhodně použita jednoduchá multikriteriální analýza. Další konstrukční výpočty vychází ze stanovení potřebné práce lisu a parametrů elektromotru. Diplomová práce zcela splňuje cíle zadání, obsahuje podrobný a reálný konstrukční návrh zvolené varianty pohonu mechanického klikového lisu s planetovou převodovkou. Konstrukce jednotlivých částí pohonu je doplněna rozsáhlými výpočty. Práce obsahuje zadanou výkresovou dokumentaci. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 112993