KOVÁČ, M. Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Vítězslav

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo studovat vlastnosti katalyzátorů na bázi oxidu manganičitého a sledovat vliv poměrových změn mezi množstvím podkladového uhlíku, vlastního katalyzátoru a dopantů na jejich chování. Tyto materiály byly zkoumány pomocí metody cyklické voltametrie s využitím rotační diskové elektrody. Student průběžně plnil požadavky časového plánu a jednotlivé etapy plnění úkolu předkládal v dohodnutých termínech. K práci přistupoval. Využíval doporučenou literaturu i možnosti osobních konzultací. V některých fázích bych však očekával poněkud větší aktivitu a pečlivost. Úroveň předložené práce je jak po stránce jazykové, tak po stránce obsahové, dobrá. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Bača, Petr

Student Martin Kováč se ve své práci zabýval katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku, výrobou katalyzátorů, měřením a vyhodnocením jejich vlastností. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je podrobné pojednání o palivových článcích. Také je zde detailní popis voltametrických měření a hydrodynamiky rotační diskové elektrody, které se v experimentální části předložené práce používají. Druhá část diplomové práce popisuje měřící pracoviště a přípravu katalyzátorů. V závěrečné části se diplomant věnuje vlastním experimentům a jejich vyhodnocení. Vlastní práce působí místy jako kompilát z několika různorodých prací, v práci jsou nedostatečně popsány proměnné, chybí seznam používaných symbolů a proměnných, chybí obr. 4.3. na který je v práci odkaz, atd. K práci mám nejzákladnější výhrady: - Nejsou popsány proměnné a děje na obr. 2.1 a 3.2 - Nedostatečné vysvětlení proměnných v rovnicích 3.1 až 3.12 - Chybí vztah proměnných F, G, H z obr. 4.2 k proměnným na obr. 4.1. - V kapitole 4.3 se autor při popisu konstant Tafelovy rovnice odvolává na kapitolu 3, kde však důležitá konstanta alfa vysvětlována není. - V Tabulkách 6.1, 7.1 až 7.3 nejsou vzorce sloučenin psány s indexy. - Na str. 38 ultrazvuková pračka míchá směs a o odstaveček dále pere. - Nejsou žádné údaje o uhlíkatých mikrokuličkách, na kterých probíhá proces redukce - Výsledky z tab. 7.1 až 7.3 by se měly vynést v grafické podobě, takto jsou nepřehledné a na první pohled nečitelné I přes tyto nedostatky, zadání diplomové práce bylo splněno. Student prokázal dobrou orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji projekt k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 39/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 31824