DVOŘÁK, A. Dozorné orgány jaderné bezpečnosti ve světě a jejich význam [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Předložená bakalářská práce je prací rešeršní a zabývá se problematikou zajištění jaderné bezpečnosti a dohledem nad ní. Student si při zpracování tématu počínal samostatně, konzultací využíval zřídka. Z textu je bohužel patrná především slabá stylistická úprava a neuspořádanost myšlenek. Přesto požadavky na zpracování cílů zadání práce splňuje, proto ji k obhajobě doporučuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Nerud, Pavel

Předložená práce se v druhé kapitole věnuje soupisu mezinárodních organizací zaměřujících se na jadernou bezpečnost a radiační ochranu, státní orgány činné v České republice jsou jen krátce zmíněny. Třetí a čtvrtá kapitola je věnována popisu koncepcí tlakovodních reaktorů s nalezením modernizovaných systémů u generace III. Ochraně do hloubky se poměrně letmě věnuje kapitola šestá. Popisné kapitoly jsou zpracovány poměrně dobře, současně jsou však v práci uvedené i skutečnosti, které svědčí o nepříliš jasné znalosti dané problematiky a nesprávných závěrech z toho vyplývajících.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37737