HOLUBÁŘ, O. Analýza šíření tlakové vlny v aortě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Diplomant se zabývá ve své práci velmi aktuálním mezioborovým tématem, a sice využitím výpočtového a experimentálního hodnocení šíření tlakové vlany v aortě k diagnostice některých jejích patologií, především aneurysmat. V oblasti výpočtového modelování zvládl realizaci FSI analýzy v programu ANSYS, tedy modelování interakce proudící kapaliny s poddajnou stěnou vykazující velké posuvy, takže je nutný iterační postup k nalezení přiměřeně přesného řešení. Protože se jedná navíc o nelineární problém, je řešení mimořádně náročné na výkon použitého hardwaru a proto se musel diplomant omezit na axisymetrické řešení, které má omezenou praktickou použitelnost. Část práce je také experimentální, diplomant se podílel také na mechanických zkouškách tkání aort pro identifikaci konstitutivních parametrů jejich modelů. Zamýšlené experimentální vyhodnocování šíření pulzní vlny aortou člověka se z objektivních důvodů nepodařilo uskutečnit; právě to by mělo být hlavním a jednoduchým prostředkem pro diagnostiku aortálních aneurysmat. Diplomant prokázal zvládnutí problematiky výpočtového i experimentálního modelování v biomechanice na velmi dobré úrovni, jeho nejslabší stránkou je správné a přesné jazykové vyjadřování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janíček, Přemysl

Je to první diplomová práce, která se zabývá analýzami deformačně napěťových stavů v zěles při jeho danymické interakci s kapalinovým prostředím. Objektivním úskalím prací tohoto typu je, že dopředu se těžko predikuje, jaká úroveň HW je potřebná pro aplikaci konkrétního softwaru, mají-li mít výsledky řešení potřebnou vypovídací úroveň a přesnost. Předloženou práci je tedy nutno chápat jako vstupní studii do problematiky, přičemž získané poznatky jsou přínosem pro další řešení. Nedostatečná úroveň HW prostředků se odrazila v kvalitě výsledků. To je pro řešitele nepříjemné, zejména realizuje-li práci v omezeném časovém intervalu a ovlivňuje to úroveň prezentace a analýzy výsledků. To se odrazilov nedostatečných analýzacá , v objasnění postaty ze získaných výslecích a vůbec v celkové interpretaci závěru práce. Tyto podstaty recenzent pochopil až po diskuzích s vedoucím dilomové práce. Vše uvedené je typické pro průkopnícké práce prováděné v časovém limitu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 36649