HRSTKA, M. Evaluation of Fracture Mechanical Parameters for Bi-Piezo-Material Notch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Profant, Tomáš

Dizertační práce pana Ing. Miroslava Hrstky byla vypracována během jeho doktorského studia od 09/2012 do 06/2019. Téma dizertační práce je vysoce aktuální, přičemž teoretický základ navazuje na výzkum prováděný na ÚMMB FSI VUT ve spolupráci s jinými institucemi, např. CEITEC nebo ÚFM AVČR. Práce se zabývá stanovováním základních charakteristik obecných koncentrátorů (vrubů a trhlin) na rozhraní piezoelektrických, anizotropních a izotropních materiálů. Výzkumné aktivity směřovaly především k vyjádření exponentů singularity napětí a jim odpovídajících zobecněných součinitelů intenzity napětí pro vruby a trhliny na rozhraní dvou piezoelektrických materiálů. Avšak vzhledem k povaze této problematiky byly výsledky doplněné také o bi-materiály kombinující piezoelektrické materiály s izotropními i anizotropními vodiči a izolanty. Výsledky práce mají charakter jak dílčích upřesnění známých faktů, tak i zásadních zjištění ve vědní oblasti (např. závislost exponentů singularity a zobecněných součinitelů intenzity napětí na polarizaci piezoelektrických materiálů, zobecnění a rozdělení piezoelektrických bi-materiálů, kvalitativní schopnost asymptotického řešení aproximovat numerické řešení v relativně velkých vzdálenostech od čela vrubu). Navíc byl pro pracoviště doktoranda vytvořen robustní analyticko-numerický nástroj, který bude mít využití v následném výzkumu stability vrubů v piezoelektrických kompozitních materiálech. Pan Miroslav Hrstka vypracoval dizertační práci sám pod mým vedením a s podporou uvedených literárních zdrojů. Vzhledem k délce studia, během kterého se Miroslav Hrstka zapojil do praxe v zahraniční firmě, strávil řadu měsíců na zahraniční univerzitě (TU Darmstadt) a spolupracoval na vědeckých projektech, prošla jeho dizertační práce bouřlivým vývojem od útlumu až po intenzívní pracovní nasazení s řadou originálních výsledků. Oceňuji jeho schopnost hledat řešení za nepříznivých okolností, pečlivost a nezbytnou sebekritičnost při provádění výpočtů a získávání výsledků. Průběh a výsledky doktorského studia pana Ing. Miroslva Hrstky dokazují jeho schopnost samostatně vědecky pracovat a tvůrčím způsobem řešit sledované problémy. Výsledky uvedené v předkládané dizertaci a osobní zkušenosti, které jsem získal během studia pana Hrstky v doktorském studijním programu, mne vedou ke konstatování, že pan Ing. Miroslav Hrstka splňuje všechny požadavky kladené na absolventy doktorského studijního programu. Doporučuji přijmout předkládanou dizertační práci k obhajobě a po její úspěšné obhajobě udělit panu Ing. Miroslavu Hrstkovi titul Ph.D.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Materna, Aleš

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Náhlík, Luboš

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113774