SHCHENNIKOV, V. Využití 3D tiskáren v medicíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šedrlová, Magdalena

V pořadí již druhá předložená verze bakalářské práce Vladislava Shchennikova „Využití 3D tiskáren v medicíně“ se bohužel příliš neliší od textu, který autor neobhájil v červnovém řádném termínu státní bakalářské zkoušky. Změny, ke kterým v práci došlo, jsou víceméně jen kosmetické a nedostačující k tomu, aby práce byla doporučena k obhajobě. Prvním problémem je fakt, že ačkoliv má práce pojednávat o využití 3D tiskáren v medicíně, autor věnuje této specifické oblasti pouhých 8 stran z celkových 30 čistého textu. Zadání práce je tudíž z velké části nesplněno. Druhým a mnohem závažnějším důvodem, proč tato práce nesplňuje základní kritéria akademické kvalifikační práce, je skutečnost, že se autor opětovně a na více místech v textu dopouští plagiátorství, nejčastěji ve formě nepřiznaných parafrází zdrojů. Ve většině těchto případů autor postupuje tak, že nejprve v textu použije parafrázi (která se tváří jako autorova vlastní slova), za níž následuje citace (mnohdy ze stejné strany knihy), u které již zdroj uveden je (viz str. 12, 13, 14, 16 – zdroj Evans, 17, 18-19, 23, 32, 33, 34, 35 – zdroj Kalaskar, 27 – zdroj Schwartz). Dále se zde vyskytují pasáže, ve kterých je velmi těžké rozlišit začátky a konce parafrází. Např. kapitola 5.3 (str. 34-35 Patient specific medical devices) pochází celá z Kalaskarovy sbírky, což autor přiznává až v polovině str. 35 (článek Akilbekovy a Mektepbayevy pochází z výše uvedené publikace) a ve zbytku kapitoly již vůbec. Po jazykové stránce nemám k práci žádné větší výhrady, nicméně je třeba vzít v potaz, že se zde jedná v podstatě jen o kompilaci několika zdrojů a studentův vlastní myšlenkový i jazykový přínos je tudíž minimální (i když je třeba přiznat určitou kreativitu při parafrázování zdrojů). Obsahová kvalita práce mohla být značně zvýšena, kdyby byl student býval spolupracoval s odborným konzultantem z Ústavu biomedicínského inženýrství, kterého měl na začátku přiděleného. Vzhledem k tomu, že autor nebyl schopen téměř nijak reflektovat připomínky, které byly vzneseny (písemně i ústně) již k předchozí verzi práce, hodnotím práci známkou F/40 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Posudek oponenta

Froehling, Kenneth

Having reviewed Mr. Shchennikov's revised thesis on the use of 3D printers in medicine, I can say there is improvement from his original submission in May, but only some, and even these improvements leave a lot to be desired. To address the "elephant in the room", Vladislav has improved his use of citations which doomed his previous submission in June. He has taken greater care in making sure he cites all of the material he uses. This is the good news! The bad news is that Shchennikov does not know how to properly do quotations. The rules differ among different schools of thought regarding quotes, but all agree 'short' quotes should not be in block quotations, and Vladislav does this frequently. Moreover, in block quotations, all experts agree that quotation marks (" ") should not be used in block quotes, but Vladislav does this with every one! The major problem with this thesis is that there are too many quotes and it is clear to the reader the thesis is basically a 'cut and paste' job of putting quotes together, with too little analysis and commentary from its author. In addition, when Mr. Shchennikov does use his own commentary, he makes several mistakes. A clear example of this can be found in the first five lines of his Introduction (line 1, the Present Perfect, 'has made', is the correct form; line 4, "now is getting everyday practice" makes no sense; and in line 5, it should be 'is transforming', not 'transforms'). On p. 21, 'As it was mentioned before' is written and later on p. 25, line 1, another awkward and wrong phrase is used (what does 'the further extrusion based system technology' mean?); and finally on line 2 in the Conclusion, 'is getting more demanded' is cringe worthy at the end of the paper. Finally, regarding both style and content in Chapter 3, Mr. Shchennikov does not really understand sub-sections in sub-chapters. For example, he writes in 3.1 Resin-based System and 3.2 Power based Systems, then he adds nothing and goes straight to 3.1.1 and 3.2.1, respectively! All of the above negative comments is a pity because this is a very interesting topic and Vladislav does provide a lot of interesting pictures and diagrams as examples of utilizing 3D printers in medicine. It is just too bad that Mr. Shchennikov does not provide more analysis of his own material in his own words.

Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 121394