HUDEC, J. Generátor útoků na SCADA protokoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Petr

Bakalářská práce se zabývá realizací pracoviště pro simulaci síťových útoků, které se vyskytují ve SCADA systémech. Dílčím cílem práce bylo realizovat simulovaná zařízení, která se v těchto systémech vyskytují. Student během vypracování práce konzultoval dosažené výsledky a dokázal dobře vypořádat s množstvím vzniklých problémů. Cíle práce považuji za splněné. Práce je po formální i obsahové stránce na dobré úrovni s menší množství pravopisných chyb. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou 88/B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Fujdiak, Radek

Z formálního hlediska je práce psána přijatelně, obsahuje chyby jako např. nevektorovou grafiku obrázků (rozmazané obrázky), citace nejsou součástí věty, jedno-větné odstavce, citace nemají jednotný formát, a další. Nicméně praktická část obsahuje velké množství výsledků, které jsou z velké části velmi dobře popsány a obsahují i praktické ukázky funkčnosti. Student splnil zadané úkoly i zadání. Díky výše uvedenému hodnotím známkou B/87.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 121397