CHALOUPKA, T. Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Horváth, Tomáš

Student, Bc. Tomáš Chaloupka, dopracoval svou diplomovou práci. Student pravidelně své pokroky konzultoval a komunikoval s vedoucím práce. Laboratorní úlohy prokazují zlepšení struktury a popisu, nicméně stále mohou být a pravděpodobně i budou pro studenty značně složité. Časová náročnost laboratorní úlohy s koherentním přenosem bude značně vysoká a vytvoření modelu od nuly by studentům pomohlo k pochopení dané problematiky. Nejvhodnější by bylo držet koncepci z předchozích úloh a zachovat postup s popisem. Přestože student popisuje parametry simulací, nejsou zmíněný tzv. globální parametry pro dané simulace, které značně ovlivňují výsledky simulací. Student zadání splnil, práce s literaturou mohla být na vyšší úrovni, jelikož existuje dostatek zdrojů pro problematiku laserových zdrojů, pasivních optických sítí atd. Celkově práci studenta hodnotím známkou D, 60 body.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Münster, Petr

Hlavním cílem práce studenta mělo být vytvoření tří laboratorních úloh zaměřujících se na simulace optických sítí v prostředí OptSim a PHOTOSS. Z formálního hlediska práce obsahuje řadu chyb, přičemž nejzávažnější chybou je špatná práce studenta s literaturou, kdy některé části neobsahují ani jednu referenci, přestože dané informace student někde čerpal (kapitoly 1.1,1 1.1.2, 1.2.4., atd.). Samotná práce je uvedena abstraktem, který je pouze na 4 řádky a neobsahuje žádné konkrétní informace o přínosech diplomové práce. Teoretická část obsahuje řadu chyb a nesrovnalostí, ze kterých je patrné, že student problematice zcela neporozuměl (např. kap. 1.1.2 - student uvádí, že lasery se dělí na dva typy (DFB, FP), ale v samotném popisu simulace uvádí další typ VCSEL; mezi typy laserů je dále uveden CW laser, což není správně, jelikož se jedná pouze o operační mód laserů; u druhů SMF vláken je uveden pouze typ G.652, přičemž jsou v práci zvažovány i přístupové sítě a chybí tedy typ G.657; kap. 1.1.9 Modulační techniky popisuje techniky PSK a QAM, nicméně NRZ je z nejasných důvodů popsáno v kap. 1.1.6). V praktické části student vytvořil 3 laboratorní úlohy dle zadání. Bohužel v aktuální formě, dle mého názoru, úlohy nelze použít. Už v samotné testovací topologii dosahují simulace z obou simulačních prostředí velmi rozdílných výsledků, což značí, že některé parametry nebyly nastaveny správně (max dosah sítě vytvořené v OptSim 71 km vs. 22 km ve PHOTOSS pro stejnou síť). V popisu simulačních scénářů pak chybí informace o základních parametrech, jako jsou vlnová délka, vysílací výkon, apod. (viz. 4.1.4). U DWDM přenosu dokonce chybí nastavení dalších kanálů, přičemž to by mělo být hlavním cílem úlohy, která má za cíl seznámit studenty s přenosem více kanálů jedním vláknem. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům předložené práce, navrhuji práci hodnotit známkou E, 50 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 121391