VENHODA, T. Technologie pro přípravu a spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřena, Tomáš

Bakalářská práce by se dala rozdělit na dva logické celky – technologie pro přípravu biomasy k energetickému využití a technologie pro energetické využití biomasy, přičemž je v práci věnována pozornost velmi úzké souvislosti mezi těmito celky a na patřičných místech je komentován vliv přípravy na následné energetické využití paliva. Vůči rozsahu zpracování první části (tj. přípravě paliva) nemám téměř žádné výhrady. V dostatečné míře jsou zde pokryta hlavní témata jako druhy biomasy, vlastnosti biomasy, kterými se zásadně liší od fosilních paliv, technologie pro sklizeň biomasy, úprava paliva peletováním a briketováním a metody sušení biomasy. Peletování a briketování by ideálně mohlo být rozšířeno o balíkování slámy a zakončeno shrnutím fyzikálních, chemických a geometrických vlastností výrobků pro různé druhy biomasy např. formou přehledné tabulky spolu s porovnáním vlastností paliv, které neprošly zmíněnými technologiemi pro úpravu. Ve druhé části práce se autor zabývá procesy pyrolýzy, zplyňování, fermentace a zejména spalování biomasy. Poměrně podrobně a dobře je vypracována podkapitola o roštových ohništích, hůře pak prášková ohniště, která jsou popisována velmi obecně a s malým důrazem na spalování biomasy. Součástí zadání práce je i diskutovat možné problémy, které vznikají při spalování biomasy. Autor se zmiňuje o problematice spékání biomasy a zanášení a koroze teplosměnných ploch, málo prostoru je však věnováno emisím ve spalinách. Celý text je doplněn o vhodné obrázky, u některých je však horší kvalita (např. graf 1, obrázky 10-11). V seznamu symbolů chybí rychlostní konstanty použité v obrázku 9. Nemalým problémem při vypracovávání práce se stal autorův osobitý styl psaní, který se negativně odrazil především na nepřesnosti formulací a čtivosti textu. Formulace bylo třeba mnohokrát upravovat, a to jak z hlediska stylistického, tak i věcného. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kropáč, Jiří

Autor provedl rešerši a porovnání technologií pro sklizeň, přípravu a energetické využití biomasy. Kvalitu práce bohužel snižují nejednoznačné formulace v textu, a především zmatky v odkazech na zdroje. Student se také mohl více věnovat problémům vznikajicím při spalování biomasy, což byl jeden z cílů předložené práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 36602