PAVLÍČEK, I. Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Problematika finančního hodnocení je téma běžné, patří k často řešeným. Autor práci doplňuje i porovnání s konkurencí, což práci rozšiřuje. Drobné výhrady mám pouze k formulaci cíle práce, ne všechny zde uvedené cíle jsou jednoznačně měřitelné. Kladně hodnotím využití netradičním bonitních a bankrotních modelů. Autorem prezentované návrhy jsou realizovatelné, dílčí výhradu mám pouze k provedené ekonomické evaluaci. Některé zde uvedené údaje jsou pouze odhady, odpovídající numerický model pro predikci autor nevyjádřil. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Terminologicvky a stylisticky se autor dopustil drobných pochybení, využívá spíše hovorové výrazy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Autor čerpá pouze z běžných zdrojů, převážně monografií. Původní vědecké práce nejsou v literární rešerži použity.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fojtů, Kateřina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 122294