RUTAR, Z. Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Chvátalová, Zuzana

Hodnocení bylo provdeno především na základě přístupu posluchače k nápravě v důsledku připomínek práce z její obhajoby v řádném termínu. Otázka: Na základě kterých skutečností jste vytvořil úpravy a doplnění práce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Řešená problematika patří mezi běžná témata, ke zpracování nejsou třeba speciální znalosti a postupy. Práce má pouze praktické využití. K práci mám následující připomínky: 1. Cílem práce nemůže být analýza, analýza je nástroj na splnění určitého cíle. Autor měl použít jinou formulaci. 2. Firma COOP HB nepodniká pouze v oblasti okresu Havlíčkův Brod, autor měl rozsah podnikatelské činnosti uvést přesněji. 3. Pokud autor neprovedl komplexně identifikaci vnitřních a vnějších faktorů, nemůže ani vytvořit SWOT matici. Postrádám tedy SLEPT, PORTER, 7S atd. 4. Využití pouze lineárního trendu je pro predikci nedostatečné, postrádám dále využití např. více - faktorové regrese pro odhad změny ukazatelů v budoucnosti. 5. Návrhy jsou pouze obecné, postrádám podrobnější ekonomickou evaluaci, chybí kritické zhodnocení přínosů řešení. I přes uvedené nedostatky práce splňuje požadavky na vysokoškolskou kvalifikační práci, doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 122346