ŠNAJDAR, M. Podnikatelský záměr – rozšíření vozového parku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Naď, Igor

Autor prokázal využitelnost svých teoretických znalostí pro konkrétní firmu MOEL, s.r.o. v praxi. Celkem logicky zdůvodnil nejvýhodnější zdroj financování podnikatelského záměru. V hodnocení rizik mohl ještě rozebrat například možnost změny majitele firmy EON Distribuce, a.s. a tím i možnou změnu dodavatelsko-odběratelských vztahů. V závěru mi chybí vyjádření firmy MOEL, s.r.o..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 122347