PAŠKA, T. Návrh plánování a řízení zakázek z pohledu OSVČ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je vhodným způsobem rozšířena o postavení zprostředkovatele při jednání se zákazníkem iimplementaci jeho zakázky v čase, který zákazník považuje za vhodný pro realizaci zakázky. Tímto přístupem jsou také zpracovány činnosti procesu zakázek u zprostředkovatele. Oběma oblastmi byly řešením splněny cíle zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle byly sestaveny pro návrh postupu prostředníka v jeho postavení ke společnosti, pro kterou připravuje data zakázky pro spolupracující organizaci k její realizaci. Svým rozsahem návrhu práce OSVČ naplnil stanovené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení odpovídá požadavkům zadání bakalářské práce. V teoretické části je uvedena podnikatelská činnost a její procesní řízení. Současně je popsán i procesní přístup. Z hlediska analytických metod je použita i SWOT analýza u činností průběhu zakázky včetně jednoduchého procesního schématu při činnosti zprostředkovatale. Všechny uvedené kroky z teorie byly použity i v analytické části a návrhové z postavení zprostředkovatele.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Postup činností procesního řízení zakázky u zprostředkovatele je popsán a vyhodnocen v analytické části práce a je shrnut v závěru analýzy současného stavu ve dvou oblastech a to, vzhledem ke konkurenci na trhu a nedostatkům v procesním řízení zakázky. Dobře zná postavení zprostředkovatele při práci s klienty a samozřejmě i na rozšíření počtu klientů pro rozvoj podnikatelské činnosti zprostředkovatele.
Praktická využitelnost výsledků B Návrjhy spočívají ve vyujžití produktů informačních technologií v procesním řízení zakázek, především v zaměření na zákazníky v softwarovém produktu CRM, což je možno považovat za přínos zpracovaného přístupu k naplnění cíle. Ostatní navržené výsledky jsou zaměřeny na oblast "Time managementu" zprostředkovatele.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce vykazuje splnění požadavků z hlediska uspořádání i formálních náležitostí, které jsou zadány Směrnicemi VUT i FP. Použitá terminologie i odborný jazyk práce vyhovují oblasti zadání práce i jejímu zpracování.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována na základě cca 20ti literárních knižních pramenů a doplněna materiály ze základního podnikatelského subjektu. Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s lůiterárními zdroji a ctí citační pravidla i autorská práva.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Autor BP řeší problematiku poskytování finančních služeb s cílem získat klienty a zvyšovat jejich spokojenost. Po rozsáhlé teoretické části analyzuje současný stav získávání zakázek,i převzetí know-how společnosti Tower Finance. V návrhové části uvádí 3 oblasti k inovování, které následně řeší, vč.stručného finančního vyhodnocení. Cíl BP byl,i přes uvedené výtky, splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121410