NOVOTNÝ, I. Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Autor navrhl stručný marketingový plán, který splňuje dostatečně požadovanou strukturu, hloubka a relevantnost praktického naplnění cílů má jisté rezervy zejména v ekonomickém rozboru návrhů. Hodnotím snahu autora uvažovat metodicky správně, nicméně pro praktickou využitelnost bude vhodné rozpracovat marketingový plán precizněji, zejména v oblasti zaměření se na cílové skupiny , a v podobě rozpracovaného akčního plánu. 1. Bude váš návrh firmou realizovaný? Pokud ano, tak v jaké míře? 2. Zkuste navrhnout stručný akční plán jeho realizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíle práce byly splněny dostatečně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Práce využívá standardní metody, které autor uchopil v dostatečné rovině pro získání rámcových výsledků. Hloubka analýz má jisté rezervy, které jsou vidět zejména v oblasti analýz vnitřního prostředí. Stávající analýza marketingu je spíše popisná (viz str. 39)- jenom jeden odstavec bez dalších návaznosti, např. na stávající marketingové cíle, používané marketingové nástroje apod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Schopnost interpretovat dosažené výsledky je dostatečná, nicméně v některých částech analýz nejsou úplně přesně a vhodně interpretovány výsledky (např. u politických faktorů měnová stabilita, HDP, nebo u technických faktorů se prolínají výsledky s analýzou trhu apod.)
Praktická využitelnost výsledků D Na základě uvedené spolupráce s firmou, ve které autor marketingový plán vypracovával je otázkou, jestli se skutečně plán bude realizovat.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce splňuje obecné formální požadavky a uspořádání. Jazyková úroveň je průměrná a vykazuje určité nedostatky v pravopisu (jazykové korekci bylo vhodné věnovat větší pozornost), nejednotnost vyjadřování se v textu (1.osoba jednotného čísla, 3.osoba množného čísla apod.) a prolínání jazykových verzí (např. obr.2, str.17 v české verzi). Grafická úprava - různé styly tabulek, grafů apod.)
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce splňuje základní požadavky na práci s informačními zdroji a citace.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingového plánu společnosti ISSO s. r. o. Autor se v práci snažil prokázat schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části, ale jsou zde určité nedostatky, viz výše. Návrhová část obsahuje návrhy, které by pro realizaci zasloužily ještě dopracování. Chybí zpracování návrhů s ohledem na čas a realizaci. Autor se snažil naplnit cíl práce, ale v práci jsou určitá slabá místa, viz výše. Nicméně cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíl práce byl naplněn, ale zpracování mohlo být na mnohem lepší úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Teoretická část práce mohla být rozsáhlejší a je zde i částečná nelogičnost uvedení jednotlivých analýz (např. analýza SWOT je vždy až na závěr, tak jak je uvedeno v anal. části). Stejně i analytická část práce je z hlediska provedených analýz velmi stručná a spíše nedostačující - např. analýza současného marketingového mixu. Rovněž návrhová část je málo detailní a propracovaná.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D Návrhy jsou studentem navrženy, ale pro jejich zavedení by bylo nezbytné je detailněji propracovat, včetně min. časového plánu a také doplnit analýzu rizik.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C V textu jsou gramatické a stylistické chybky. Doporučení pro příště - nechat práci někým přečíst.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 122343