POLACH, T. Matematické metody v ekonomii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Student původní práci doplnil o některé podrobnosti a rozšířil o podrobnou analýzu časových řad. Je škoda, že její výsledky téměř vůbec nedává do souvislostí s řešeným tématem. Přepracovaná návrhová část je místy formulována nesrozumitelně, slohově velmi neobratně. Samotné návrhy jsou sice podloženy výpočty, nicméně ty jsou provedeny na základě autorových domněnek o vstupních hodnotách... Za velmi závažné pochybení považuji fakt, že student v práci použil data, která označil jako data z let 2017-2018. Ta stejná data v předchozí - neobhájené - verzi označil jako data z let 2013-2014. Na základě této skutečnosti se domnívám, že výpočty jsou provedeny z chybných vstupů a proto jejich analýzu nelze považovat za relevantní. Veškeré závěry tak lze považovat za neopodstatněné a proto práci k obhajobě nedoporučuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů F
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků F
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Šustrová, Tereza

Cílem bakalářské práce je analýza zásob zvoleného podniku pomocí statistických metod. Autor práce si dále stanovuje za cíl zhodnocení situace společnosti a vytvoření návrhu možného zlepšení. V oponentském posudku původní verzi práce, která nebyla obhájena, bylo vytýkáno využití analýzy historických dat (rok 2013 a 2014). V aktuální verzi práce jsou údajně použita data z let 2017 a 2018, hodnoty a vypočtené ukazatele jsou však stejné jako v původní verzi práce. Výsledky provedené analýzy tedy považuji za nepoužitelné a nerelevantní. Vlastní návrhy na zlepšení stále působí vágním a nedostatečným dojmem s malou návazností na provedenou analýzu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů F
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry F
Praktická využitelnost výsledků F
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 122344