KLINGER, E. Procesní řízení zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Řešení průběhu činnosti zakázek vyšlo ze základního rozdělení portfolia vybraného podniku, což považuji za dílčí přínos průběhu činnosrí zakázek pro jejjich řízení ve směru na trh k zákazníkům. Na druhé straně zajistí i možnost navýšení jednotlivých druhů zakázek ke zpracování a implementaci pro podmínky u zákazníků a jejich podnikatelském subjektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Při naplnění cíle procesního řízení zakázek vyšel z detailního rozdělení zakázek dle věcného obsahu a jejich zajištěnosti ve všech činnostech zákatky u každé, které rozdělil na procesní nedostatky, obecné nedostatky a specifické nedostatky individuální zakázky. Těmto sestaveným skupinám nedostatků jsou navrženy i kroky zlepšení průběhu zakázky při řešení či implementaci podle požadavků záklazníka.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Kroky zpracování daného průběhu zakázek jsou zpracovány dle uvedených metod v teoretické části práce. Jsou nedailně popsány dle jejich výskytu u tří typů nedostaků zakázek i vzhledem k okolí podnikání. Jsou orientovány na využití produktů informačních technologií - ERP.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Interpretace navrhů je slovně dobře zhpracována k třem typům nedostatků. Jsou detailněji zpracovány návrhy na řešení. Již jsou z části ohodnoceny přínosy řešení na základě odborného odhadu přínosů, které jsou vždy vázány na zákazníka, což je správné. Měření přínosů je vždy uvedeno jen na činnosti, které by měly zajistit u zakázky dodržení času dodacích lhůt zakázky.
Praktická využitelnost výsledků C Pro řízení převzetí zakázek v jednotlivých oblastech portfolia podnikání je navržený postup práce s informačním využití softwarového produktu podnikového informačního systému ERP přínosem pro plnění zakázek vzhledem k času a tím i možnosti navýšení počtu zakázek dané skupiny při podnikání.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je zpracována na základě získaných postupů ze Směrnice VUT i FP, tedy splňuje formální náležitosti i respektuje uspořádání práce. Práce s použitou terminologii i odborná jazyková kultura je v souladu se znalostmi řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Pro postup řešení byla použita literatura, složená z cca 20 zdrojů knižních i podnikových materiálů, které jsou dostupné na veřejné internetové síti.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

DP řeší problematiku řízení zakázky nadnárodní společnosti s 120 servisními centry a 34 výrobními základnami. Export je globální, 43% zakázek míří do zemí EMEA,produktová řada zahrnuje 6 hlavních linií. Cílem DP je navrhnout zlepšení nedostatků, zjištěných při analýze. Autor předkládá na str. 62 tři typy problémů( nedostatků) a zkratkovité návrhy na opatření, avšak v kap. 5.2 se podrobněji věnuje třem konkrétním návrhům, bohužel bez ekonomického zhodnocení, především však nákladů. Cíl práce byl, přes uvedené nedostatky,splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 122293