MATIOVSKÝ, D. Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce, zabývající se analýzou a návrhem strategického rozvoje u vybraného portfolia produktů společnosti působící na trhu s elektřinou v ČR, zpracovaná na uspokojivé úrovni. Otázka č. 1: Jakým způsobem/logikou došlo k vymezení přímých konkurentů analyzované společnosti na trhu s elektřinou v ČR? Proč se analýza zaměřuje na největší "hráče na trhu" určující cenu (místo rovnocenných partnerů menších rozměrů)? Otázka č. 2: Zohledňují návrhy stránku dlouhodobé zadluženosti společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Práce je s ohledem na stanovený hlavní cíl a dílčí cíle práce zpracovaná na uspokojivé úrovni v důsledku volby některých (obecných) analytických metod, které nepodali v kontextu zvolené problematiky dostatečné výsledky pro podporu návrhů do větší hloubky.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D V práci jsou použity standardní analytické metody z oblasti strategického řízení pro posouzení prostředí (SLEPT, Porterova analýza odvětví, interní "7S" od McKinsey či finanční analýza). Argumentace pro výběr metod v kontextu řešeného problému je na relativně dobré úrovni. Výtku mám k užití metody "7S", kde by vhodnější variantou pro řešení dané problematiky byla "analýza firemních faktorů" nebo "Porterův hodnotový řetězec" (zejména pro oblast funkční nebo procesní). Autor v teoretické části práce občas popisuje postupy a metody, které jdou nad rámec rozsahu a hloubce řešené problematiky v praktické části práce (např. typologie a hierarchie strategií). Naopak podceněn v kontextu (dílčích) cílů práce je popis akčního plánu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně dobré úrovni. U některých dílčích analýz chybí alespoň stručná argumentace nebo závěry (např. obecná míra zaměstnanosti, zhodnocení souhrnných výsledků 7S analýzy z matice, matice IE apod.). Na druhé straně, je relativně dobře propracovaná část vyjednávací síly zákazníků v podobě marže a % podílu na tržbách společnosti.
Praktická využitelnost výsledků D Práce je s ohledem pro praxi použitelná jako podklad pro další rozhodování v oblasti strategie rozvoje portfolia produktů na energetickém trhu v ČR. Práce postrádá hlubší analýzu zaměřující se na stávající kapacitu a vytížení lidských zdrojů. Takže návrhy v oblasti postupů implementace akcí a následných organizačních změn s ohledem na lidské zdroje či strukturu působí spíše jako zbožné konstatování. Penetrační strategie by měla být založena na intenzivnější propagaci, ale využívá stávajících kanálů, které se jeví jako neúčinné (zvýšením intenzity užití stávajících kanálů nemusí být řešením). V tomto případě by bylo vhodné provést alespoň primární výzkum ve spádové oblasti u (potencionálních) zákazníků v dané oblasti. Na druhé straně, jsou návrhy v oblasti nastavení cen u zvolených produktů založeny na vícekriteriálních datech a implementace navržených strategií má svou stanovenou logiku/postup dle "7P".
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny a navazují. Autor práce používá adekvátní odbornou jazykovou úroveň na relativně dobré úrovni. Výtku mám k občasné "familiární" terminologii užité v obsahu práce (např. "případy rozvoje" místo přístupů apod.). Vizuální dojem z práce snižuje formátování textu (např. sjednocený typ písma v obsahu práce, formát textu - str. 18 apod.).
Práce s informačními zdroji, včetně citací C V práci jsou citace zpracovány na relativně dobré úrovni s ohledem na veřejně i interně (firemní) dostupné informace, knižní literaturu a textu v rámci vlastního zpracování.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

MBA, Kamil Komenda,

Autor diplomové práce si dal za cíl navrhnout rozvoj společnosti působící na trhu s elektřinou. Z uvedené práce vnímám, že autor má dostatečné zkušenosti s prodejem plynu, které přenáší do rozvoje společnosti na trhu s elektřinou. Autor si správně vytýčil analýzy popisující vnitřní a vnější prostředí firmy, kde pro analýzu vnitřního prostředí využil metodu 7S a finanční analýzu společnosti. Pro analýzu vnějšího prostředí využil metodu SLEPTE a Porterovu analýzu pěti sil. Z několika navrhovaných modelů strategií si autor po vstupních analýzách a po definování matice IE vybral strategii podle Ansoffa a jeho dva kvadranty. Autor v práci rozdělil návrh rozvoje do dvou strategií. V navrhovaných strategií autor využívá nabytých zkušeností, které rozvíjí v jednotlivých bodech. Autor správně využil pro sestavení strategie metodu 7P. Dále si dokázal u jednotlivých bodů navrhované strategie podle metody 7P dobře definovat dílčí cíle a postup navrhované řešení pro naplnění definovaných cílů. U některých popisů se autor dostává od obecné roviny návrhu bez hmatatelných kroků. V jednotlivých bodech navrhované strategie bych doplnil termíny naplnění cílů a osobní zodpovědnosti za naplnění cílů. Autor správně použil podkladovou literaturu včetně tematických grafů a tabulek. Umí vyhledat a zpracovat požadované informace. Z dostupných informací vytvořil analýzy s identifikaci rizik potřebné pro sestavení strategie. Pokud bych měl provést příměr odvedené práce k názvu zadání, tedy „Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou“, tak se autorovi zcela podařilo naplnit tento záměr. Jelikož samotné zadání práce a vytýčené cíle působí v obecném pojetí, bylo na autorovi, jak uchopí tuto práci. Z praktického hlediska vnímám sestavený návrh rozvoje společnosti jako základní strategický vstup do problematiky rozvoje společnosti na trhu s elektřinou a jako stavební pilíř pro sestavení podrobnější strategie dle definovaných zaměření. A pro samotnou proveditelnost strategie, pro naplnění cílů, je nutno podstoupit hlubších analýz s jasně definovaným zacílením postavené do strategické struktury na sobě navazujících dílčích kroků. Dále pro samotné řízení strategie je nutno nastavit výkonové milníky znázorněné do časové osy v návaznosti na definované kontrolní mechanismy. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 122340