RAMBOUSKOVÁ, I. Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově předložená diplomová práce naplňuje hlavní cíl v podobě vytvoření realizovatelného a životaschopného podnikatelského plánu na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na dobré úrovni. Dílčí cíle podporují záměr sestavení podnikatelského plánu v oblasti cukrárny s ruční výrobou v Šumperku. Autorka v práci dodržuje nastavené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je užito standardních analytických metod z oblasti strategického řízení pro posouzení podnikatelského prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím výzkumu u potencionálních zákazníků. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je na dobré úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Schopnost interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na dobré úrovni. U některých analýz chybí alespoň stručné vyvození závěrů či argumentace (např. u výskytu nepřímé konkurence v podobě hypermarketů, závěry ze SWOT matice). Je škoda, že autorka v práci nesladila analýzu sociálních event. sociálně-demografických faktorů (v rámci SLEPT) s faktory vyjednávací síly zákazníků a jejich vymezením (rodiče s dětmi, studenti a senioři žijící v Šumperku a jeho blízkém okolí). Na druhé straně, je velice dobře zpracován primární výzkum preferencí u potencionálních zákazníků ve spádové oblasti a z něho plynoucích závěrů pro následné návrhy v oblasti marketingového mixu.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je s ohledem pro praxi použitelná pro spuštění podnikání v dané oblasti. S ohledem na dílčí části plánu, je méně propracovaná část provozní. Jedná se zejména o plán výroby (počet ks, doba výroby v min/hod, kapacita pečení, zásoby apod.) a plán poskytování kurzů (od kdy-do kdy - otevírací doba, typy kurzů a jejich náročnost). Mlhavě působí počáteční stav v celkovém cash-flow, kde není jasné, zda je tvořen osobními vklady, bankovním úvěrem apod. (str. 114). Na druhé straně musím vyzvednout, že autorka v práci zapracovala bod rentability poskytovaných služeb/kurzů, stanovení cen produktů na základě vícekriteriálního sběru dat, či reálné mzdové náklady zaměstnavatele (super-hrubá mzda apod.).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část na sebe navazují a jsou navzájem logicky propojeny. Autor práce používá adekvátní terminologii a odbornou jazykovou úroveň na dobré úrovni. Výtku mám k formátování textu a tabulek (např. str. 106, tabulka č. 24 apod.) a dále k použité občasné "familiární" terminologii ve finanční části plánu (např. údaje ohledně půjčky).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci jsou citace zpracovány na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení primárního výzkumu sběru dat u potencionálních zákazníků.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ptáček, Roman

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit podnikatelský plán na založení cukrárny. Autorka postupuje systematicky, postupy a metody popsané v teoretické části jsou v práci také aplikovány. Celý tento postup mohu hodnotit velmi kladně. V porovnání s předchozí verzí práce i v návrhové části provedeny opravy, některé nedostatky byly odstraněny, a to především zahájení činnosti již v letošním roce a ne až po třech letech (i když samotné otevření cukrárny pro veřejnost je plánováno až na květen 2020), ale také třeba nedělní odpolední provoz cukrárny. Praxe ovšem ukáže, zda bude nabízená mzda (cukrář - hrubá mzda cca 20 tis. Kč) bude dostačná s ohledem na současnou situace na trhu práce. Autorka zamýšlí nejdříve používat daňovou evidence a v případě povinnosti stát se plátcem DPH ... "Místo daňové evidence bude vedeno účetnictví..." - str. 113. Co všechno se změní (např. další výdaje) s přechodem na účetnictví, kromě předpokládané částky 2 tis. Kč měsíčně pro účetní?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 122341