KNIŠ, L. Návrh obchodnej strategie firmy vstupujúcej na slovenský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

The student met the goals he had set. He applied traditional methods in the problem analysis process, devised standardized procedures and solutions. The formal arrangement does not deviate from the standards imposed on this type of final theses. Question: How much would you estimate the cost of this foreign business entry?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chládek, Libor

Práce se věnuje odvětví zábavního průmyslu, konkrétně hazardu, který je spolu s obchodem se zbraněmi, výrobou lihovin, tabáku, drog a prostituce vnímán mnohdy i kontroverzně jak sám autor uvádí v úvodu, a oproti jiným průmyslovým odvětvím podléhá vysokému zájmu každého státu ve smyslu udělování licencí, zdanění a regulace. Tyto faktory autor správně analyzuje v průběhu celé práce. Hodnotit poker jako sport vychází z určité logiky, kde lidský um hraje důležitou roli, nicméně i vysoce nadprůměrný pokerový hráč je stejně neúspěšný jako, ten poslední nejnešikovnější, protože vyhrává vždy řádově několik jednotlivců byť hráčů může být velmi vysoký počet, tedy faktor náhody je vysoce významný. Na straně 43 a 45 je uveden příjem firmy revenue 250 milionů eur a 3 biliony liber. nevyplývá, jedná-li se o tržby nebo o zisk, a zdali bilon je miliarda tedy 1000 miloionu nebo 1 000 000 milionů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Stanovené cíle byly analyzovány pro firmu GVC která je mezinárodní a řeší vývoj legislativy na Slovensku, která má dopad na její činnost. Nevyplývá jednoznačně, která z popisovaný strategií je nejvhodnější.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Práce obsahuje navíc mnoho teoretických poznatků které v praktické části nejsou využity zcela. Naproti tomu je nutno pochválit výstižně vypracovanou stručnou analýzu SWOT.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Bez výtek
Praktická využitelnost výsledků C Práce se zabývá legislativou a ekonomičností daného odvětví převážně z mikroekonomického pohledu. Chybí zde i makroekonomický dopad na sociální zatížení hráčů, kteří mnohdy končí tragicky a představují pro stát sociální zátěž, která může být vyšší nežli daňové výnosy.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce po formální stránce splňuje teoretickou i praktickou část v dostatečné míře. V teoretické části je použito mnoho hypotéz, které v praktické části nemají návaznost.
Práce s informačními zdroji C Informační zdroje odpovídají standartní diplomové práci. Nejasnost lze spatřit však na straně 55 kde je přehled zdanění různých států, kde Česká republika udává daň 23 a 35% a není jasné z čeho.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 120418