ČERNOHOUSOVÁ, P. Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zpracované téma vychází z teoretického přehledu, na který vhodně navazuje experimentální část. Na vytipovaných vzorcích jsou zde doloženy možnosti měření. Celkově je bakalářská práce sestavena systematicky a pečlivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Madaj, Martin

Cíle zadání byly splněny. V případě příkladů z jednotlivých firem bych očekával, že pro měření tvrdosti budou použity komponenty, které se ve firmách skutečně vyrábí (viz měření tvrdosti brusle...). V BP se občas vyskytují gramatické chyby, překlepy, popř. špatně stylizovaná souvětí, která pak působí těžkopádně. Poměrně často v textu chybí odkazy na tabulky a obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29716