BOLEČEK, L. Inovace programu pro návrh analogových kmitočtových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Petržela, Jiří

Jak student sám konstatuje v závěru bakalářské práce, její zadání bylo bezezbytku splněno. S tímto výrokem lze souhlasit. Výsledný program je plně funkční, student ověřil jeho správnou funkci porovnáním vybraných struktur filtrů se simulacemi v programu Pspice. Student pracoval svědomitě, na konzultace chodil pravidelně v průběhu celého řešení projektu. Práce obsahuje množství gramatických chyb, které jsou často zcela zásadního charakteru. Práce s dostupnou literaturou byla v případě řešení tohoto projektu stěžejní záležitostí. Student se s tímto problémem dokázal vypořád velice dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50 Jak student sám konstatuje v závěru bakalářské práce, její zadání bylo bezezbytku splněno. S tímto výrokem lze souhlasit. Výsledný program je plně funkční, student ověřil jeho správnou funkci porovnáním vybraných struktur filtrů se simulacemi v programu Pspice.
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20 Student pracoval svědomitě, na konzultace chodil pravidelně v průběhu celého řešení projektu.
Formální zpracování práce C 15/20 Práce obsahuje množství gramatických chyb, které jsou často zcela zásadního charakteru.
Využití literatury A 10/10 Práce s dostupnou literaturou byla v případě řešení tohoto projektu stěžejní záležitostí. Student se s tímto problémem dokázal vypořád velice dobře.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Slanina, Martin

Student měl za úkol prostudovat problematiku návrhu kmitočtových filtrů a vytvořit počítačový program, který bude návrh umožňovat. Postup pro návrh filtrů je v úvodní části práce popsán dostatečně podrobně a jasně, bez závažnějších technických nepřesností. Výhrady mám ovšem k realizovanému programu. Jeho funkčnost se mi nepodařilo zcela ověřit, i při některých zadání parametrů filtrů které student sám programem realizoval nebylo možné zobrazit frekvenční charakteristiky filtru, případně provést toleranční analýzu, či z programu vůbec dostat nějaké výsledky. Po formální stránce je úroveň práce slušná, ovšem trpí mnoha pravopisnými chybami. Autor se nedrží označení zavedených proměnných a často není zřejmé, který parametr má jaký význam.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 14499