BERNKOPF, J. Lokalizace akustických zdrojů metodou TDOA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student pracoval na zadané práci systematicky a věnoval jí mnoho času. Dílčí části vždy realizoval na zkušební desce a provedl řadu testů. Navrhl zapojení, desky plošných spojů, které osadil a částečně oživil a to jak zdroje ultrazvukového signálu s PCM modulací pseudonáhodným Goldovým kódem, tak i snímací systému se čtyřmi přijímači a jednotkou vyhodnocení. Provedl základní testy funkčnosti výsledných zapojení. Sestavil taktéž řídící firmware mikrokontroléru zdroje ultrazvukového signálu, který ověřil a firmware pro přijímací a vyhodnocovací jednotku. Tato část práce nebyla plně dotažena ke kýženému cíli. Příčinou je poměrně náročná problematika a nezkušenost při vývoji aplikací s mikrokontroléry. Textová část práce je vyvážená, obsahuje jen několik drobných věcných chyb. I přes nedotažení některých částí práce do plně funkčního systému oceňuji studentovu samostatnost a houževnatost při řešení tohoto náročného úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Vyskočil, Pavel

Práce se zabývá teoretickým a praktickým řešením lokalizace zdrojů akustických signálů metodou TDOA. Metoda TDOA a její aplikace pro účel práce je srozumitelně popsána. Dále je popsáno řešení celého systému a jeho dílčích částí. Je proveden návrh desek plošných spojů a jejich oživení. Práce má srozumitelnou strukturu. Výtku mám k výpočtu celkového zesílení dvoustupňového zesilovače akustického měniče na straně 16, kdy jsou násobeny zisky jednotlivých stupňů vyjádřených v dB. Dalším nedostatkem je nefunkční software pro komunikaci s PC, díky kterému nejsou známy výsledky lokalizace a nelze tak hodnotit dosažené parametry sytému. I přesto je odvedená práce na kvalitní úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce C 39/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 14496