STUDENÝ, M. Hardware a mechanická konstrukce robotu pro soutěž EUROBOT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Bakalářská práce navazovala na předchozí projekt studenta. Práce vznikala v týmu původně složeném ze tří studentů, Michal Studený byl zodpovědný především za mechanickou konstrukci a silovou elektroniku. Student pracoval iniciativně a samostatně, výborně pracoval s doporučenou literaturou, práci pravidelně konzultoval. Je třeba ocenit snahu týmu vyvinout zařízení, které by mohlo prezentovat naše pracoviště. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Ne příliš obsáhlá práce se po stručném seznámení se soutěží EUROBOT dle zadání věnuje návrhu mechanické konstrukce a silové elektroniky robotu i návrhu manipulátoru včetně zajímavého vakuového uchopového systému. Vlastní návrh elektroniky se opírá o konvenční řešení a využití platformy Arduino s mikkrokontrolérem ATmega. a jednoduchého vývojového prostředí Arduino IDE. Jsou popsány základní jednoduché algoritmy pro řízení periférií robotu a manipulátoru. V práci mi chybí návrh výkonové elektroniky hlavních pohonů, což by mělo být součástí zadání. Po formální stránce práce obsahuje nepřesnosti (např. mikrokontrolér je nazýván mikroprocesorem) a drobné gramatické chyby. Grafické provedení schémat je nepřehledné. Chybí jakékoli výpočty hodnot součástek. Při návrhu student projevil inženýrské schopnosti, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

eVSKP id 52630