OPRAVIL, J. Kalibrace kamery na základě přímkových úseků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Bakalář nastudoval literaturu ohledně zkreslení a zpracování obrazové informace. Dosažené znalosti použil pro vyřešení práce. Vypracování práce věnoval přiměřené množství času, problémy konzultoval. V rámci semestrální práce provedl experimenty s různými snímky. Na základě dosažených výsledků bylo rozhodnuto, že hlavní část bakalářské práce se uskuteční na kalibračním vzoru. Při prezentaci výsledků mohly být srovnány korigované snímky pro různé řády korekčních koeficientů. Také nadměrné ořezání výsledných snímků zhoršuje prezentaci výsledků. Student prokázal bakalářské schopnosti a práci navhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce A 19/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Babinec, Tomáš

Pan Jan Opravil řešil práci na téma "Kalibrace kamery na základě přímkových úseků". Požadavky zadání lze označit za středně náročné a byly splněny v plném rozsahu. Hlavním úkolem studenta bylo detekovat přímkové úseky v obrazu a následně je využít pro identifikaci a korekci geometrických zkreslení snímků. Segmentace přímek je založena na hranových detektorech s využitím filtrace šumu a morfologických operací. Dále student navrhl a implementoval vlastní algoritmy pro popis přímkových úseků a nalezení korekčních parametrů zkreslení gradientní metodou. Zde bych uvítal podrobnější popis činnosti algoritmů. Počítačový program realizující zpracování obrazu je napsána v jazyce C. Pro práci s obrazovými soubory a aplikaci morfologických operátorů byla využita knihovna OpenCV. Ostatní potřebné algoritmy student implementoval samostatně, což prokazuje dobré pochopení problematiky. Činnost aplikace byla ověřena na syntetických i praktických úlohách kalibrace geometrických zkreslení. Adekvátní pozornost byla věnována také diskusi výsledků. Značné ořezání rektifikovaných snímků však významně snižuje vypovídací hodnotu obrázků. Zdůvodnění tohoto ořezání podané autorem nelze považovat za dostatečné vzhledem k jednoduchým možnostem ošetření daného problému. Až na občasné překlepy má práce po formální stránce kvalitní úroveň. Text je sestaven přehledně. Poměr rozsahu teoretického úvodu a části věnující se vlastní práci studenta je dobře vyvážený. Volba použitých metod i jejich kvality jsou dobře vysvětleny. Práce jednoznačně prokazuje studentovy bakalářské schopnosti. Doporučuji ji proto k obhajobě před komisí a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 30474